01.08.02

2002 ילוי שדוחל לארשי קנבב ץוחה עבטמ תורתי

,םירלוד ינוילימ 24,715 -ב 2002 ילוי שדוח ףוסב ומכתסה ץוחה עבטמ תורתי יכ ,רסמנ לארשי קנבמ
.םדוקה שדוחה ףוס תמועל םירלוד ינוילימ 70 לש הדירי

לע ,םבורב ,וזזוקש ,לארשי קנבב םיקנבה לש תונודקפ תוכישממ רקיעב תעבונ תורתיב וז הדירי
.ח"טמה תורתימ לארשי קנב תוסנכהמו לארשי קנבב הלשממה תונודקיפ תלדגה ידי

לארשי קנבב ץוחה עבטמ תורתי

םירלוד ינוילימ

2001

23,753

ראוני

23,515

ראורבפ

23,837

סראמ

23,419

לירפא

23,106

יאמ

23,072

ינוי

23,426

ילוי

23,865

טסוגוא

24,477

רבמטפס

24,030

רבוטקוא

23,117

רבמבונ

23,181

רבמצד

 

2002

22,889

ראוני

24,029

ראורבפ

23,943

סראמ

24,062

לירפא

24,144

יאמ

24,785

ינוי

24,715

ילוי