25.11.02

םיקנבל הרוה םיקנבה לע חקפמה
יטמוטואו יאמצע ןפואב םהיתונובשח לע עדימ ררבל תוחוקלל רשפאל


םיעצמא תוחוקלה תושרל םיקנבה ודימעי היפל הארוה םויה םסרפ ,לט קחצי ר"ד ,םיקנבה לע חקפמה
קזחל הרטמב תאז .קנבה דיקפב תולת אללו יאמצע ןפואב ,קנבב םהיתונובשח לע עדימ ררבל םייטמוטוא
ידי לע תוטקננה תורקבה לולכמל ףסונב ,ונובשחב תורתיהו תועונתה לע חוקלה תרקב לש תוליעיה תא
.םיילועפת םינוכיס רעזמל הרטמב םמצע םיקנבה


(קנבב בצותש תוריש תדמע) םייטמוטוא םיעצמא חוקלה תושרל דימעי יאקנב דיגאת הארוהה יפ לע
תמזויב וא/ו דיקפב תולת אלל ,יאמצע ןפואבו ותמזויב ,ויתונובשח ללכ לע עדימ רזחאל ול ורשפאיש
שרדנה תורישה לע .ולש תבשחוממה תכרעמה ידי לע תומוזיש עדימ תוקפהב וא/ו יאקנבה דיגאתה
תובייחתה וא סכנ לכ לע תימוי המרב ינכדע עדימ תלבק ,טרופמ תורתי סיפדת תקפהל תלוכיב ןייפאתהל
.השירד יפל ,תורישה לש ידיימ עוציבו


םיפסונ םינווגמ םיתוריש תוחוקלל עיצהל אלא ,תורש תדמעב קפתסהל אל םיקנבל ץילממ חקפמה
.עדימ רוזחאל


,קנבב תוריש תדמע ויתוחוקלל קפסמ וניאש יאקנב דיגאת ביוח ,זא דע .1.9.03 איה הארוהה תליחת
.רישי ינופלט דקומ תועצמאב םהיתונובשח לע עדימ ויתוחוקלל קפסל