03.02.03

2002 תנשב רוביצה תוינפל הדיחיה תולועפ תריקס

תמועל ,םיקנבה לע חוקיפב רוביצה תוינפל הדיחיב 2002 תנשב ולבקתנ תוינפ 4,787
5,108 -ב לופיטה םייתסנ 2002 תנשב .13% -כ לש הילע - ןכל םדוק הנש תוינפ 4,223
ךכ ,17% -כ לש הילע - 2001 תנשב םייתסה ןהב לופיטהש תוינפ 4,363 תמועל תוינפ
.לארשי קנבב םיקנבה לע חוקיפהמ םויה רסמנ


לש הדירי - ןאולמב וא תיקלח - תוקדצומ ואצמנ הדמע ןהיבגל העבקנש תונולתהמ 32%
.2001 תנש תמועל 1%


ורדגוה אל םהיתוינפש ףא ,םיפסונ תוחוקל 839 לש םבצמ רפוש הדיחיה לופיטמ האצותכ
תורחתב ,תוחוקלה תארקל אובל םיקנבה תונוכנ תא םיריבסמ םיקנבה לע חוקיפב .תוקדצומ
.תוחוקלה לש ןוצרה תועיבשל םיקנבה םיסחימש תובישחבו תרבוגה


טנוקסיד קנבב היה רתויב הובגה תוקדצומה תונולתה רועש ,םילודגה םיקנבה תשמח ןיבמ
.(24% -כ) םילעופה קנבב ,דקתשאל המודב ,היה רתויב ךומנה רועישה וליאו (34%)


,תיללכ הכלשה םהל שיש םיאשונב לופיטל םיקנבה לע חוקיפב םיסחיימש תובישחה רואל
םיאשונ ,2002 תנש ךלהמב ,רוביצה תוינפל הדיחיב ולפוט ,תיפיצפסה היינפב לופיטל רבעמ
ולפוט ,רתיה ןיב .תואתנכשמל םיקנבל ןהו םיירחסמ םיקנבל ןה םיעגונה םיבר םייללכ
ךות תוחוקל תונובשח לוהינ ;רכמה קוח תויוברע ןועריפ - יסנניפ יווילל םירושקה םיאשונ
רסוח לש הביסמ קיש תרזחה ןיגב דיקפמהמ הלמע תייבג ;יוסיכ אלל םיקיש קוח תפיקע
.אתנכשמ תואוולהלו יארשא יסיטרכל םירושקה םיאשונ ;בסיה


ריזחהל ,רתיה ןיב ,םיקנב ושרדנ ,רוביצה תונולתב םיקנבה לע חוקיפה לופיטמ האצותכ
תוחוקלל רזחהה םוכס עיגה תואתנכשמל םיקנבב םירקמה דחאב .תוחוקלה רוביצל םיפסכ
.ח"ש ןוילימ 7 -כל


םיקנבה לע חוקיפב רוביצה תוינפל הדיחיב ולבקתה 2002 תנשב יכ ,רסמנ םיקנבה לע חוקיפהמ
2001 תנשב תוינפ 4,223 - כ תמועל - תורהבהו תושקב ,תונולת - בתכב תוינפ 4,787 לארשי קנבב
ןקלחו 2002 תנש ךלהמב ולבקתה ןקלח - תוינפ 5,108 - ב לופיטה םייתסהו ,13% לש לודיג -
העבקנש תונולתהמ 32% .2001 תנשב םייתסה ןהב לופיטהש תוינפ 4,363 תמועל - תומדוק םינשב
םע .2001 תנשב 33% -כ תמועל - ןאולמב וא תיקלח - תוקדצומ ואצמנ 2002 תנשב הדמע ןהיבגל
תוינפש תורמל תאזו ,םינופה בצמ רפוש ,תופסונ תוינפ 839 - ב לופיטהמ האצותכ יכ ןייצל שי ,תאז
תורחתב הריבסהל ןתינ יכ הארנו ,דחוימ ןויצל ,ןבומכ ,היואר וז הדבוע .תוקדצומ ואצמנ אל הלא
תא םיאיבמש םירבד ,תוחוקל סויגלו רומישל םילודג םייקוויש םיצמאמבו םיקנבה ןיב תרבוג
.תקדצומ הניא הנולתהש םירקמב םג םיננולתמה םהיתוחוקל תארקל אובל םיקנבה

תועבונ הלא תוינפ .עדימל תושקבכ וא ,הרהבהל תוינפכ (27%) תוינפהמ 1,374 וגווס 2002 תנשב
.תואקנב יאשונב תוארוהו םילהנ לש העידי - יאמ םיבר םירקמב

לופיטהש תוינפהמ 22% -כ - תואתנכשמ :ויה 2002 תנשב תוינפה ודקמתה םהב םיטלוב םיאשונ
.7% - םהב לופיטהו םיקיש ,8% - בויח סיטרכ ,16% - קנב ןובשח לוהינ ,םייתסה ןהב

קנב :ויה 2002 תנשב תיקלח תוקדצומהו תוקדצומה תונולתה ירועיש ,םילודגה םיקנבה תשמחב
ימואלניבה קנבה ,30.3% יחרזמה קנב ,31.1% ימואל קנב ,ודגנכ תונולתהמ 34.7% - טנוקסיד
תוקדצומה תונולתה ירועיש הב 2001 תנשל האוושהב תאז .23.4% םילעופה קנבו 29.5%
קנב ,32.3% ימואל קנב ,ודגנכ תונולתהמ 41.6% - יחרזמה קנב :ויה ואצמנש תיקלח תוקדצומהו
.('א1 חול האר) 24.4% םילעופה קנבו 29.2% ימואלניבה קנבה ,29.8% טנוקסיד

היה 2002 תנשב תיקלח תוקדצומהו תוקדצומה תונולתה רועיש ,תואתנכשמל םילודגה םיקנבב
ואצמנ ודגנ תונולתהמ 42.1% - ןכשמ קנב :םילודגה םיירחסמה םיקנבה תשמחב רשאמ רתוי הובג
ודגנ תונולתהמ 40.4% - תואתנכשמל ימואל קנב ,2001 תנשב 30.5% תמועל - תוקדצומ
תמועל ,תוקדצומ ודגנ תונולתהמ 32.5% - תוחפט קנבו 2001 תנשב 48.1% תמועל ,תוקדצומ
.2001 תנשב 42.2%

לע חוקיפה לש תושדח תויחנהלו םילהנ ןונערו ןוקיתל ,רתיה ןיב ,ליבוה תוינפ 270 - ב לופיטה
רזחהל וליבוה ולא תוינפ ךותמ 36 .דדוב קנבל תויחנה ןתמל וליבוה תוינפ 254 ןכותמ .םיקנבה
םיינוציח ד"ועל ,םיקנבה ידבועל הדובע ילהונ ןונערל רתיהו תוחוקל תצובקל יוציפ וא יפסכ
.קנב יכמסמ ןוקיתלו םיקנבה י"ע םיקסעומה

- 2002 תנש ךלהמב רוביצה תוינפל הדיחיה הלפיט םהב םיינורקעו םייללכ םיאשונ םיטרופמ ןלהל
לע ,הינפ התואב לופיטל רבעמ ,תיללכ הכלשה ןהל שיש אצמנו ,תויפיצפס תוינפמ ולעש םיאשונ
.םידיגאת םתוא לש םירחא תוחוקל לש רוביצ

:םייללכ םיאשונ

רכמה קוח תויוברע ןועריפ - יסנניפ יוויל

תויוברע תוריד ישכורל םלשל ןידכ אלש ברס םיקנבה דחא יכ הלע תונולת לש הרדסב לופיט ךלהמב
רחאל,1974 - ה"לשתה ,(תוריד ישכור לש תועקשה תחטבה) (תוריד) רכמה קוח יפל קיפנהש
ודקפוה אל הרומתה ימולשת יכ הנעטב ,תאז .ןלבקל הרידה תרומת תא ומליש תורידה ישכורש
.יסנניפה יווילה ןובשחל

קיפנהש תוברעב ומצע לע לטנש תובייחתהה ירוחאמ דומעל קנבה לע היפל ונתדמע תא קנבל ונעדוה
לועפל שרדנ קנבה .יווילה ןובשחב הדקפוה אל הרומתה יכ דבעידב ןועטל לוכי אוה ןיאו ,םישכורל
.רבשמל ועלקנש םיטקייורפב םירחא םישכור יפלכ םג וז הדמע יפל

יוסיכ אלל םיקיש קוח תפיקע ךות תוחוקל תונובשח לוהינ

אלל םיקש קוח חוכמ ולבגוהש תוחוקלל רשפא קנבה יכ דשח הלע ,קנב ותוא דגנ תונולת רפסמ ךותמ
וחתפנש תונובשח תרגסמב ,תיקסע תוליעפ ףא םיתיעל ,םיקשב הפנע תוליעפ להנלו ךישמהל ,יוסיכ
,םילבגומה תוחוקלה ידי לע השעמל הכלה ולהונ תונובשחה .םירחא םישנא ידי לע ןיע תיארמל
ןובשח חותפל וא ,לבגומה םנובשח לע םיקיש ךושמל ,תונוש תופוקת ךשמל ,םהילע רסא קוחהש
,עייסמ ףאו עדוי קנבהש ךות ,לכה .םיקשה לע ומתחש הלא ויה אל םמצע םה םא םג ,םיקיש
לע חוקיפה האור הב הרמוחהו ,ררועתהש דשחה רואל .רומאה קוחה תוארוה תפיקעל ,הרואכל
.הנידמה תוטילקרפ לופיטל םיקיתה ורבעוה ,וז העפות םיקנבה

ךרע ינוקית לש ינדי עוציב

םיקנבה לע חקפמה תארוהל םאתהב ,ביוחמ אוה ,יוגש םושיר ןיגב חוקל תוכזל שרדנ קנב רשאכ
םיכרעב ,ןקתל ןכו ,ןוכנה ךרעה יפל ןובשחב םושירה תא ןקתל ,חוקל ןובשחב יוגש םושיר אשונב
תלועפ תארקנ וז הלועפ .יוגשה םושירה בקע ןובשחב ושענש תיבירה ימושיר לכ תא ,םימיאתמה
.םיכרע םע ןוקית

דחאב ,םירקמהמ קלחב תועצבתמ אל ,םיכרע םע ןוקית תולועפ יכ ,ררבתה חוקל לש הינפ רוריבמ
תא ןכמל קנבה ביוח ,ונתשירד תובקעב .םירחא םיקנב לבוקמל דוגינב תאז ,ןכוממ ןפואב ,םיקנבה
.תינדי וכרענש םיבושיחה לש םתונוכנ תניחבל ליבקמב ,2003 ץרמ שדוחב השעיי רבדה .ךילהתה

לעופל האצוהה קית תחיתפ ינפלו ןידה קספ תלבק ינפל בוח ןוכדע

םינוש םימוכס ומליש םיבייחה םהב םירקמבש תורמל יכ הלוע הז אשונב תוקסועש תוינפה רוריבב
םילובקתב ובשחתה אל םיקנבה ,ןידה קספ תלבק ןיבל העיבתה תשגה ןיבש הפוקתב בוחה קוליסל
םוכסב לעופל האצוה קית תחיתפל םרוג רבדה .אלמה בוחה םוכס לע ןיד יקספ תלבקל ולעפו הלא
,םיקנב ושרדנ ונתוברעתה תובקעב .ןיד ךרוע תחרט רכשו תורגאב בייחה לש רתי בויח ךות ןוכנ אל
ןיד יקספ שורדלמ ענמיהל םיינוציחה ןידה יכרועל תויחנה איצוהל ,םייוקילה ואצמנ םלצאש
אל םימוכסב לעופל האצוה יקית רתוי וחתפיי אלש אדוולו ,יתימאה בוחה ןמ םיהובגש םימוכסב
.םינוכנ

בסיה רסוח לש הביסמ קיש תרזחה ןיגב דיקפמהמ הלמע תייבג

יבג לע עיפוהל םיכירצש םיטרפב איקבה יעוצקמ םרוג קנבה תויהבו ,אשונב תונולת רוריב תובקעב
בח ,ויתוחוקל יפלכ ויתובוח רתי ןיב רשא ,קנבהש ריבס הז ןיא יכ ונרבס ,רוזחי אלש תנמ לע קיש
םלשמה קנבל גצוה ולצא דקפוהש קיש םהב םיבצמב וחוקלמ הלמע הבגי ,תונמאנה תבוח תא םג
.בסיה תמיתח אלל

קיש ונובשחב רזחוה םהב םיבצמב הלמע דיקפמהמ תובגל אלש ושרדנ םיקנבה ,רומאה רואל
.םייקסע תוחוקל י"ע רובצמב העצוב םיקישה תדקפהש םירקמב טעמל ,בסיה רסוח לש הביסמ
.הרומאה הלמעה תא תובגל םיקנבה לכ וקספ הנשה לש הנושארה תיצחמה ךלהמב

לע ,בסיה תמיתח וב הרסחו תוריש תביתב קיש דקפומ םהב םיבצמב יכ םיקנבל רהבוה ,ףסונב
ביוחי חוקלהו רוזחי קישהש שארמ עודי רשאכ ,הלא תוביסנבו ,קישה לעב תא רתאל תוסנל קנבה
.קישה תא דיקפהל ןיא ,ךכ לע הלמעב

:יארשא יסיטרכל םירושקה םיאשונ

לטובמ םהלש יארשאה סיטרכש תוחוקלל בויח יפד חולשמ

םילטבמה היתוחוקלל חולשל תגהונ הניא יארשאה יסיטרכ תורבחמ תחא יכ ,הלע תונולת רוריבמ
טוריפ ףד ,ןהשלכ תואקסע ןיגב סיטרכב םיביוחמ תויהל םיכישממו ,םהלש יארשאה סיטרכ תא
וז הלמע .ףדה חולשמ רובע ¤ 9 ךסב הלמעב ביוח אוה ,טוריפ ףד לבקל שקיב חוקלה םא .ישדוח
קיספהל הרבחל ונירוה .הניקת יתלב הנה וז הייבג ןכ לעו ,הרבח התוא לש ןופירעתב תנגועמ הניא
.בויחה םוכסב םתוכזלו ,הב וביוחש תוחוקלה ללכ תא רתאל ליבקמבו ,הלמעה תייבג תא תידיימ
.םיפסכה תבשהלו תוחוקלה רותיאל תכרענ הרבחה

רבח ימדב יתנש יצח בויח

םירקמב היתוחוקל תא הבייח יארשאה יסיטרכ תורבחמ תחא יכ ,ררבתה חוקל לש הנולת רוריבמ
םולשתמ םירוטפ ויה םה ,םמיע םכסומל םאתהבש תורמל ,רבח ימדב יתנש יצח בויחב םימיוסמ
תרבח התכיז הנשה ףוסב .הנש ךלהמב סיטרכב תולועפ לש םיוסמ רפסמ ועציב םא ,רבח ימד
ןוויכמ .רלודה לש ןיפילחה רעשל םאתהב רוטפה יאנתב ודמעש תוחוקלה תא יארשאה יסיטרכ
יפל עצוממה) הנשה ףוסב קר תושעיהל התייה הלוכי רוטפה יאנתב חוקלה תדימע לש הקידבהש
תוכזל הרבחה השרדנ ,תוחוקלה םע םכסומל דוגינב דמע יתנש יצחה בויחהו (יתנש אוה םכסומה
.הבשהה לע םהל עידומה בתכמ תוחוקלל חולשלו קוחכ תיבירו הדמצה ישרפהב תוחוקלה לכ תא
אהי אוה ,וז הייבג ןיגב ףסונ קזנ ול םרגנש חיכוי חוקלהש הרקמב יכ ,ןייצל הרבחה השרדנ בתכמב
.ותחכוהל ףופכב ,ותבשהל יאכז

:תואתנכשמ יניינע

הגוהנ תיביר

יוניש דעומבש ,הנתשמ תיבירב רוידל תואוולה ולטנש םיוול םע וכרעש םיזוחב עבקנ ,םיקנב רפסמב
ושריפ םיקנב םתוא .יונישה דעומב יאקנב דיגאת ותואב הגוהנה תיבירל םאתהב הנושת איה תיבירה
לש תיבירה תואלבטב תמסרפתמה וז רמולכ ,תיפירעתה תיבירל הוושכ "הגוהנ תיביר" חנומה תא
תא שרפל שי ,ונתדמעל םאתהב .תיפירעתה תיבירל םאתהב תואוולהב תיבירה תא ונישו ,קנבה
דעומב םישדח םיוולל תואוולה תתל יאקנב דיגאת ותוא גהונ הבש תיבירכ "הגוהנ תיביר" חנומה
םהב םירקמ םתוא לכב תיבירה ירועיש תא ןקתל ושרדנ םיקנבה .הזוחב עובקה תיבירה יוניש
םתוא לכל םיפסכ ריזחהלו ,יונישה דעומב תיפירעתה תיבירהמ הכומנ התייה םלצא הגוהנה תיבירה
וכוז - ןוקיתה הכ דע עצוב םהב םיקנבב .םתבוטל ורצונש תיביר ישרפה ןיגב ךכל םיאכזש תוחוקל
.¤ 7,400,000 -כ לש ללוכ םוכסב תוחוקלה

םירוגיפ בוח םולשתל םירדסה

םג האוולהב םירוגיפ ןיגב םיברעלו םיוולל הארתה יבתכמ חולשל גהנ תואתנכשמל םיקנבה דחא
.הלא םירדסהב ודמע םיוולהו ,בוחה ןועריפ יבגל םיוול םע םירדסה רבכ השע םהב םירקמ םתואב
םה דוע לכ ,רדסה לש הרקמב םיברעו םיוולמ הלמעה תא תובגל קנבה קיספה ונתוברעתה תובקעב
,ןיקת אל ןפואב וביוח הבש הלמעה תא םיוולל ריזחהל ונתשירד תובקעב .רדסהה יאנתב םידמוע
.¤ 53,000 -כ לש ללוכ םוכסב רבעב הלא תולמע ובגינ םהיתונובשחמש תוחוקלה לכ וכוז

הנתשמ תיבירב םיקלחב האוולה

תואוולהב יכ ,עבוק םיקנבה לע חקפמה איצוהש רוידל תואוולה ןתמל םילהנב םיפיעסה דחא
לש קלח לכב תיבירה - רמולכ ,הנתשמ תיבירב תואוולהב םיגהונש יפכ גוהנל שי םיקלחב תועצובמה
םיקנבה דחאש ,ררבתה תונולת תקידבמ .ינוציח יביטקייבוא סיסב יפ לע עבקיהל הכירצ האוולהה
תיבירב ויה תואוולהה רשאכ םג ,םיקלחב ועצובש תואוולהב תיבירה תא עבקו וז הארוה םייק אל
.ינוציח יביטקייבוא סיסב י"פע אלש ,הנתשמ

ףיעסה לש ףקותל ותסינכ דעוממ םיקלחב תואוולה ועציבש םיוולה לכל ריזחהל שרדנ קנבה
הז וכוז םיוולה לכ ,ךכל םאתהב .רתיב התבגנש תיבירה תא ,רוידל תואוולה ןתמל םילהנל יטנוולרה
.¤ 309,000-כ לש ללוכ ךסב םהמ ובגינש רתיה ימוכסב רבכמ

האוולהה רוזחמ תורמל םדקומ ןועריפ תלמע תייבג

לש רועישב הלמע םלשל ושרדנ ,תואוולה ורזחמ רשא םיוול יכ ,הנולת תובקעב אצמנ םיקנבה דחאב
,(םדקומ ןועריפ תולמע) תואקנבה וצל (1)(ב)4 ףיעס תארוהל דוגינב ,שארמ העדוה ןתמ יא ןיגב 1%
תא ריזחהל שרדנ קנבה .וז הלמע תובגל ןיא ,האוולה רוזחימ תעבש ,עבק רשא 1981-ב"משתה
.השענ ךכ ןכאו ,םיוולה לכל ¤ 27,000-כ לש ללוכ ךסב ,רתיב הבגש הלמעה

,(םדקומ ןועריפ תולמע) תואקנבה וצל (ג)4 ףיעסל דוגינב םדקומ ןועריפ תלמע תייבג
1981-ב"משתה

השענ םדקומה ןועריפה םאש ,עבק 1981-ב"משתה ,(םדקומ ןועריפ תולמע) תואקנבה וצל (ג)4 ףיעס
.תחא זוחא תדוקנב תעצוממה תיבירה תחפות ,האוולהה לש יפוסה ןועריפה דעוממ םייתנש ךות
תואתנכשמל םיקנב ינש יכ ,ררבתה הנולת תקידב ךלהמב .הלמעה רועיש תאלעה איה רבדה תועמשמ
האצותכו ,האוולהה לש יפוסה דעומכ ,הנתשמ תיבירב תואוולהב תיבירה יוניש םוי תא ושריפ
דעומ ינפל םייתנש ךלהמב הנתשמ תיבירב תואוולה וערפש םיוולמ תוזרפומ תולמע ובג ,וז תונשרפמ
ושרדנ םהו ,יטפשמ סיסב לכ וז תונשרפל ןיאש םיקנב םתואל רהבוה .םהלש יזוחה תיבירה יוניש
לש םדקומ ןועריפ תונורחאה םינשה 7 ךלהמב ועציבש םיוולה לכל ,רתיב הבגנש םוכסה תא בישהל
תא בישהל דיתע קנבה .ונתדמעל םאתהב עצוב אל םהלש הלמעה בושיחו הנתשמ תיבירב תואוולה
.םיבורקה םישדוחה ךלהמב םיפסכה

תושרל תדמוע םיקנבה לע חוקיפב רוביצה תוינפ תדיחי יכ ,םיריכזמו םיבש םיקנבה לע חוקיפב
,םילשורי 780 .ד.ת ,02 - 6552680 'לט) חוקל - קנב םוחתבש ןיינע לכב םיקנבה תוחוקל
.(91007

לע חוקיפה תולועפ לש תיתנש-ודה הריקסה תא ,םולשת אלל ,הדיחיה ידרשמב לבקל ןתינ ןכ
ןתינ הריקסב .2001 - 2000 םינשל רוביצה תוינפל הדיחיהו חוקל-קנב יסחי םוחתב םיקנבה
טוריפ תועצמאב רוביצה תוינפל הדיחיה לעו חוקל-קנב יסחי םוחת לש ותוליעפ ךרד לע רבסה אוצמל
ולפוטש תוינפ לש תובר תואמגודו םייטסיטטס םינותנ ,הריקסה תפוקתב ולפוטש םיאשונה לש בחרנ
איבהל ,ישומיש תויהל יושע רשא עדימ ,חוקל-קנב יסחי אשונב בר עדימ אבומ ןתועצמאבו הדיחיב
.םייאקנבה םידיגאתה םע ויקסעב ותוא שמשלו בחרה רוביצל תלעות