04.03.03

ח"טמ/לקש קושבו יסנניפה ןובשחב תוליעפה
2003 ראוני שדוחב תוירקיע תויוחתפתה

ןאכ ץחל - םיטרופמה תוחולל

ראוני - ח"טמ/לקש קושב תוליעפה (א)

קושב תוליעפה לע ראוני שדוח ינותנ תא םויה המסרפ לארשי קנבב ח"טמב קשמה תוליעפל הקלחמה
(וב ראוני 22 דע) שדוחה תיברמ ;ח"טמב תוליעפה תניחבמ דיחא וניא ראוני שדוח .ח"טמ/לקש
הילעב תנייפואמ וז המגמ .2002 רבמצד שדוח לש הינשה תיצחמב הלחהש המגמה ךשמהב ןייפואמ
.תיבה יקשמו ץוח יבשות לש ח"טמ תושיכרמ עבונה ןיפילחה רעשב דח תוחיפבו ןקתה תייטסב
תמרבו תובצייתהב ןייפואמ אוהו ראורבפ ךלהמב םג ךשמנש יוניש לח שדוחה לש ןורחאה שילשב
.תיסחי הכומנ תוליעפ

דעו רבמצד שדוח עצמאמ ,תאז םע ;1.6% לש רועישב רלודל סחיב לקשה תחופ 2003 ראוני שדוחב
ןיפילחה רעש תוחתפתהל ליבקמב .5.7% לש רבטצמ רועישב תוחיפ ךילהת ךשמנ ראוניב 22 -ה
עצמאב הררשש אישה תמרל המודב ,10%-כל 2003 ראוניב העיגהו המולגה ןקתה תייטס התלע
תואצותל רשקב תואדווה יא עקר לע העריא ןיפילחה רעש ןוכיסב היילעה .2002 ינוי שדוח
.קאריע םע היופצה המחלמל הרושקה תואדווה יא ןכו תסנכל תוריחבה

1:םירוטקס יפל תוליעפה

ץוח יבשות ;וטנ ידיתע ח"טמ לש תוריכמ/תושיכרב האטבתה וז הפוקתב םתוליעפ רקיע -ץוח יבשות
.2003 ראוני שדוחב םירלוד ינוילימ 700-כ :הזמ ,םירלוד ידראילימ 1.1 לש םוכסב ח"טמ ושכר
קשמה תוליעפל הקלחמב .ךומנ ףקיהב ידיתע ח"טמ תוריכמב תנייפואמ וז הפוקת רחאל םתוליעפ
זאמ רכומ תוידיתע תואקסע תועצמאב ץוחה יבשות לש הז תוליעפ סופד יכ ,םינייצמ ץוח עבטמב
ברקב יכ ,ןייצל יואר .דבלב תוינמז ויה ןיפילחה רעש לע ויתוכלשה הכ דע יכו 2000 רבוטקוא
.ח"טמ ירכומכ ולעפ םקלחו הבר תוינגורטה תמייק ץוחה יבשות

תרקסנה הפוקתב וטנ ידיתע ח"טמ רכמ ,דחמ ;םינווכה ינשב תוליעפב ןייפואמ -יקסעה רוטקסה
ךרוצל ח"טמ שכר ,ךדיאמ .2003 ראוניב דראילימ 0.7-כ :הזמ ,םירלוד דראילימ 0.9 לש םוכסב
0.3-כ :הזמו ,םירלוד דראילימ 0.6-כ לש םוכסב ח"טמב תונודקיפ תריבצלו יארשא תונועריפ
.2003 ראוניב ועצובש ח"טמ תושיכר דראילימ

:הזמ ,ח"טמב תוחמתמה תונמאנה תונרקב םירלוד ינוילימ 150 וז הפוקתב ורבצ -תיבה יקשמ
תועצמאב ראוניב 23-ה רחאל םתוליעפ .2003 ראוני שדוחב םירלוד ינוילימ 126-כ לש הריבצ
תונרקב הריבצה יפקיה יכ ,םינייצמ ח"טמב קשמה תוליעפל הקלחמב .תיסחי הכומנ התייה תונרקה
.2002 תנש לש הנושארה תיצחמב ויהש םיפקיהל תיסחי םינטק ץוח עבטמב תוחמתמה

םיקנבב תונודקיפל וטנ ריבעהל ,תואקנבה תכרעמ תועצמאב ,תיבה יקשמ וכישמה ראוני שדוחב
.םימדוק םישדוח תמועל ןותמ לודיג -םירלוד ינוילימ 70-כ לש םוכס ל"וחב

2003 ראוני שדוח - יסנניפה ןובשחב תוליעפה (ב)

ידי לע ןרקיעב ,םירלוד ינוילימ 300-כ ךסב ל"וחב קשמה תועקשהב םכתסה וטנ יסנניפה ןובשחה
.ל"וחב םיקנבב הדקפהל ח"טמ הריבעהש תואקנבה תכרעמ

תועקשה ;דבלב םירלוד ינוילימ 18 -ב 2003 ראוני שדוחב ומכתסה קשמב ץוח יבשות תועקשה
יבשות לש תוכישמ רקיעב ,תורחא תועקשה ידי לע וזזוקש םירלוד ינוילימ 136 לש םוכסב תורישי
.(ח"תפ) ץראב םהיתונודקיפמ ץוח

םיקנבה לש תודקפה לשב רקיעב םירלוד ינוילימ 300 -כב ומכתסה ל"וחב לארשי יבשות תועקשה
יטרפה רוטקסה ןיטקה ,םתמועל .ח"טמב תוליזנה לוהינמ קלחכ ,ל"וחב םירז םיקנבב םילארשיה
.םירלוד ינוילימ 80-כ לש ףקיהב ל"וחב תורישיה תועקשהה תא יאקנב אלה

__________________________
;ראוניב 22-ה דעו רבמצד עצמאמ לחה חותינה תפוקת תרדגה בייחמ תילאירוטקסה תוליעפה חותינ 1
.שדוחה לכל םיסחייתמ םירוטקידניאה חולב םיגצומה םינותנה תאז םע