29.04.03

תועבטמה לס תא םיביכרמה תועבטמה לקשמ הנושי אל הנשה
ןיפילחה רעש תעוצר תרדגומ ויפלכש

ןיב רעפה יכ ,אצמנ הדי לע הכרענש תיתרגש הקידבב יכ ,רסמנ לארשי קנבב ץוח עבטמ תקלחממ
תנשב לארשי לש ץוחה רחס בכרה ןיבל תועבטמה לס תא םיביכרמה תועבטמה ןמ דחא לכ לקשמ
אל ,ךכיפל .זוחאה תודוקנ 2-מ ןטק (םימולהי טעמל ,םיתורישו תורוחס לש אוציו אובי) 2002
רחאל הלבקתה לסה בכרה תא תונשל אל הטלחהה .תועבטמה לס בכרה לש ןוכדע הנשה שרדנ
.רצואה דרשמ םע תוצעייתה

2002 תנשב תועבטמה לסבו רחסב םינושה תועבטמה לש םיעצוממה תולקשמה םיאבומ ןלהל
:םהיניב םירעפהו

ןיי

ט"שיל

וריא

רלוד

 

5.54

5.88

22.67

65.91

(זוחא תודוקנב) רחסה בכרה

5.62

6.59

22.85

64.94

(זוחא תודוקנב) לסה בכרה

-0.08

-0.71

-0.18

0.97

(זוחא תודוקנב) שרפה

בכרהב תיתרגש המאתה לע ,רצואה דרשמ םע תוצעייתהב ,לארשי קנב טילחה 1995 תנשב ,רוכזכ
לש יעבטמה בכרהה סיסב לע ,תאזו - לירפאב 30-ה ךיראתב הנשל תחא השעיתש - תועבטמה לס
זוחאה תודוקנ יתש לש רעפ אצונ תמדוקה הנשב םא .המאתהה ךיראתל תמדוקה הנשב רחסה
לס בכרה הנושי ,רחסב עצוממה ולקשמ ןיבל לסב (רתוי וא) תועבטמה דחא לש ולקשמ ןיב ,תוחפל
הרילה לש הלקשמ ןטקוה 2000 תנשב ,תאז הטלחה תובקעב .רחסה בכרהל םאתהב תועבטמה
דע 1997 םינשב .לסב תועבטמה ראש לש תולקשמה ולדגוה ליבקמבו תועבטמה לסב גנילרטש
לכ לש עצוממה לקשמה ןיב רעפה ןכש ,תועבטמה לס בכרה הנוש אל 2002-ו 2001 םינשבו ,1999
יתשמ ןטק היה תומדוקה םינשב לארשי לש ץוחה רחסב עצוממה ולקשמ ןיבל לסב תועבטמהמ דחא
.זוחאה תודוקנ

בושיחל שמשמו לקשה לש ןיפילחה רעש לש דוינה תעוצר תולובג תא ,עודיכ ,רידגמ תועבטמה לס
.לסה יחנומב לקשה לש גיציה ורעש