01.06.03

2003 יאמ שדוחל לארשי קנבב ץוחה עבטמ תורתי

ינוילימ 23,305 -ב 2003 יאמ שדוח ףוסב ומכתסה ץוחה עבטמ תורתי יכ ,רסמנ לארשי קנבמ
.םדוקה שדוחה ףוס תמועל םירלוד ינוילימ 31 לש הדירי ,םירלוד

ןומימל הלשממה תוכישממו לארשי קנבב םהיתונודקיפמ םיקנבה תוכישממ תעבונ וז הדירי
.ח"טמה תורתי לע לארשי קנב תוסנכה ידי לע ןבורב וזזוקש ,ל"וחב היתולועפ

לארשי קנבב ץוחה עבטמ תורתי

םירלוד ינוילימ

 

 

2001

23,426

ילוי

23,865

טסוגוא

24,477

רבמטפס

24,030

רבוטקוא

23,117

רבמבונ

23,181

רבמצד

 

2002

22,889

ראוני

24,029

ראורבפ

23,943

סראמ

24,062

לירפא

24,144

יאמ

24,785

ינוי

24,751

ילוי

24,274

טסוגוא

24,221

רבמטפס

23,826

רבוטקוא

23,255

רבמבונ

23,664

רבמצד

 

2003

23,433

ראוני

23,042

ראורבפ

23,524

סראמ

23,336

לירפא

23,305

יאמ