2003 ינויב 11

ץוח עבטמ-לקש תויצפואה קוש

יכ אצמנ ,הנורחאל םייתסה וזוכרש ידוחי עדימ יפ-לע יכ רסמנ ץוח עבטמב קשמה תוליעפל הקלחמהמ
הנושארה תיצחמה ךלהמב אישל עיגה ,1996 זאמ הדמתהב לדגה ,תויצפואה קושב תוליעפה ףקיה
.קשמב זא הררשש הברה תואדווה-יא עקר לע ,2002 לש

×
70 - כ ,םירלוד ידראילימ 4.1 -ב 2003 סראמ ףוסב המכתסה םיחותפה םיזוחה לש יוושה תרתי
.ריחס-אלה קושב םהמ םיזוחא

×
.ריחסה קושב 4% -כ קרו ,ריחס-אלה קושב תויצפואה קושמ 15% -כב םיקיזחמ ץוח יבשות

×
םיעבר השולשכ םיקיזחמ תוחוקל לש תודדוב תורשע :ההובג תויזוכירב ןייפואמ ריחס-אלה קושה
.םיחותפה םיזוחה יוושמ

×

תויצפואה קושב תוליעפה ףקיהב יכ ,רסמנ לארשי קנבב ץוח עבטמב קשמה תוליעפל הקלחמהמ
תיצחמב אישל העיגה וז תובחרתה .1996 תנש זאמ תדמתמ תובחרתה תמשרנ ,ץוח עבטמ-לקש
לש תעצוממה הרתיה .הפוקתה התואב קשמב תואדווה-יא תורבגתה עקר לע ,2002 לש הנושארה
ידראילימ 15.6 -ב וז הפוקת ךלהמב המכתסה ,(notional value) בוקנ ךרע יחנומב םיחותפה םיזוחה
םתרתי הדמע ,2003 לש ןושארה עיברב .2002 לש היינשה תיצחמב םידראילימ 11.0 תמועל ,םירלוד
.ריחסה קושב דראילימ 2.8 -ו ריחס-אלה קושב דראילימ 7.2 -כ הזמ םירלוד ידראילימ 10 -כ לע

ינשב ןיפילחה רעש לע תויצפואב תואקסע תועצבתמ ,ץוח עבטמ-לקש קושב יכ םינייצמ לארשי קנבב
לש תוריחס-אל תויצפואב תואקסעו ,ביבא-לתב הסרובב תורחסנה תויצפואב תואקסע - םייזכרמ םיצורע
םיקנבל בתוכ לארשי קנב ןהב ןטק ףקיהב תואקסע תועצבתמ ךכ לע ףסונ .םיקנבה לומ רוביצה
תשמשמ םויהו םירזגנ םיסנניפ םירישכמב תוריחסה תא חתפל הרוקמב הדעונש תוליעפ ,תויצפוא
ינש .ב"הרא לש רלודה עבטמ לע ןה ,(80%-מ הלעמל) תואקסעה בור .קושה תוכרעה לע עדימ רוקמכ
ריחסה קושב :םיליעפה םיפוגה ינייפאמבו םיזוחה ינייפאמב הזמ הז םילדבנ ,ריחס-אלהו ריחסה ,םיקוושה
העיקפה דעומ ,(ורוי וא רלוד 10,000) סיסבה סכנ תודיחי לש בוקנה ךרעה - םירטמרפהו יטרדנטס הזוחה
םאתהב קנבה םע םיעבקנ םיזוחה יטרפ ריחס-אלה קושב וליאו ,םיעובק - שומימה ריחמו
.חוקל לכ לש םייפיצפסה םיכרצל

בקע היצפואה ךרעב לחש יונישה רועיש תא אטבמה דדמ - אתלד יחנומב םיחותפה םיזוחה לש םייווש
ץוח עבטמב ךרע תלוקש הקזחהל היצפואב הקזחהה תא םגרתל רשפאמו ,סיסבה סכנ לש וכרעב יוניש
1.3-ו ריחס-אלה קושב םידראילימ 2.8 ,םירלוד ידראילימ 4.1 -ב ,2003 ץרמ ףוסב םכתסה -
.ריחסה קושב םידראילימ

הקלחמב וחתופש ,ינטרפ עדימ תוכרעמ לע ססובמ ץוח עבטמ-לקש תויצפואה יזוח לש קושה לע עדימה
לע דומלל ,הנושארל ,ןתינ הז עדימ יפ לע .הנורחאל המלשוה ןתמקהו ,ץוח עבטמב קשמה תוליעפל
האלמ הנומת גיצהלו ,תואקסעה ינייפאמ לעו - ריחס-אלהו ריחסה - םיקוושב ,םיליעפה םיפוגה ינייפאמ
.תויצפואה קוש לש

םיפוג לש תודדוב תורשע :ההובג תויזוכירב ןייפואמ ,תויצפואה קושמ 70% -כ הווהמה ,ריחס-אלה קושה
ןייפואמ ריחסה קושה תאז תמועל ;םיקנבה לומ םיזוחה ךס לש יוושהמ םיעבר השולשכב םיקיזחמ
יתשל קלחל ןתינ תויציזופה יקיזחמ תא .ןהב םיקיזחמה םיפוגה יובירב רמולכ ,תויציזופה לש הובג רוזיפב
תשיכרל היציזופ יקיזחמ לש איה תחא הצובק :וזל וז ךרע תוושו תודגונמ תויציזופב תואצמנה ,תוצובק
PUT גוסמ היצפוא יבתוכו (ץוח עבטמ שוכרל תוכז) CALL גוסמ היצפוא ישכור רמולכ ,ץוח עבטמ
יבתוכ ,רמולכ ,ץוח עבטמ תריכמל היציזופב םיקיזחמה לש איה היינשה ;(ץוח עבטמ שוכרל תובייחתה)
.(ץוח עבטמ רוכמל תוכז) PUT גוסמ היצפוא ישכורו (ץוח עבטמ רוכמל תובייחתה) CALL גוסמ היצפוא
,םיקנבה טעמל - קושב םירקיעה םיליעפה יכ ,הלוע םינקחשה יגוס יפל קושה חוליפמו ,וז הקולחמ
םילארשי םידיגאת םה - ריחסה קושב םיליעפ םניא טעמכ ךא ,ריחס-אלה קושב תוליעפה תא םיזכרמה
לע 2003 ץרמ ףוסב דמע הלא םיפוג לש ,אתלד יחנומב ,היציזופה יווש ךס .(םייסנניפ אלו םייסנניפ)
םידראילימ 1.5 -ו ץוח עבטמ תריכמל היציזופב (42%) םירלוד ידראילימ 1.7 - קושה יוושמ 40%-כ
.ץוח עבטמ תשיכרל היציזופב (36%)

הז קושב שומש תושועו ,ריחסה קושב קר לועפל תוביוחמה ,תונמאנ תונרק םה קושב םיפסונ םיליעפ
טעמכ ,30% -ל עיגה ,ריחסה קושב ,םדיבש היציזופה יווש לקשמ .ץוח עבטמב םיסכנ תשיכרל ףילחתכ
תופוק ,םידיחי םה קושב םיליעפה ראש .(םירלוד ידראילימ 0.4) ץוח עבטמ תשיכרל היציזופה דצב הלוכ
.9% -כ אוה ללוכה קושב הלא לכ לש םתוליעפ לקשמו ,חוטיב תורבחו תומלתשה תונרק ,םייוציפו למג

תבחרתמ איה ,םתלועפ הרתוהשמו ,םירזגנה קושב לועפל ץוח יבשות לע רסאנ 2000 תנש ףוס דע
15% -ל ץוח עבטמ תריכמל היציזופה דצב ץוח יבשות לש םלקשמ עיגה סראמ שדוח ףוסב :תכלוהו
0.4) 9% לע דמע ץוח עבטמ תשיכרל היציזופה דצב םלקשמ .(םירלוד דראילימ 0.6) היציזופה ךסמ
תרתימ 15% -ל םלקשמ עיגה םש ,ריחס-אלה קושב רקיעב םיליעפ ץוח יבשות .(םירלוד דראילימ
.דבלב 4% -ל עיגה םלקשמ ריחסה קושבש דועב ,תויצפואה

תא תפקשמ תויצפואב תוליעפה לש וז תוחתפתה יכ ,ח"טמב קשמה תוליעפל הקלחמהמ רסמנ דוע
,תופדעהו םיכרצ ןווגימ ילעב ,קושב םינוש םינקחשל תרשפאמ ,ןיפילחה רעש ינוכיסל תועדומה תמנפה
.ץוח עבטמ-לקשה קוש לש ולולכשו ולועייל תובר תמרותו ,ןיפילחה רעש ינוכיס לש לכשומ לוהינ

רשפאמו ,סיסבה סכנ לש וכרעב יוניש בקע היצפואה ךרעב לחש יונישה רועיש תא אטבמה דדמ (1)
.ץוח עבטמב ךרע תלוקש הקזחהל היצפואב הקזחהה תא םגרתל