24.08.03

(put)רכמ תויצפואו (call) שכר תויצפואב המולגה ןקתה תייטס
(OTC) קפלדל רבעמ תורחסנה

,המולגה ןקתה תייטס תא תמסרפמ ,לארשי קנבב ח"טמב קשמה תוליעפל הקלחמה ,שדוחהמ לחה
עדימה .(OTC -ה קוש) תוחוקלל םיקנבה ןיב תורשקנה רכמ תויצפואו שכר תויצפואמ תרזגנה
תכרעמ תרגסמב ,לארשי קנבל םיקנבה י"ע תוחוודמ ןהש יפכ תואקסעה יטרפ סיסב לע בשוחמ
.("ן"פמה") םירזגנ םייסנניפ םירישכמ

¦

.םהיתוחוקלל םיקנבה ןיב תואקסע ללוכ (קפלדל רבעמ - Over The Counter) OTC -ה קוש
קפלדל רבעמ קושב ,יטרדנטס הזוחב תונבומ תואקסעה וב (הסרובה) ריחסה קושל האוושהב
.חוקלה יכרצ יפ לע , (tailor made) םירופת םיזוחה

רלוד ינוילימ 580 -כ לש ףקיהב תואקסע :OTC -ה קושב ורשקנ ,הנשה לש הנושארה תיצחמב
.רתויו םישדוח 3 -ל תויצפוא ,עצוממב םירלוד ינוילימ 140 -כו ,םישדוח 3 -דע ,ישדוח עצוממב
ךכ :ריחסה קושה לומ האוושה וז
,OTC-ה קוש לש בחרה ופקיה לע עיבצמה ףסונ רוטקידניא
יונישה רועיש תא אטבמה דדמ - אתלד יחנומב) םיחותפה םיזוחה תרתי ,2003 ץרמ ףוסב ,אמגודל
-ב) םירלוד ידראילימ 7.2 -כב המכתסה (סיסבה סכנ לש וכרעב יוניש בקע היצפואה ךרעב לחש
.(הסרובב) ריחסה קושב םידראילימ 2.8 -ל האוושהב
,(OTC

¦

ןכלו דיתעב רורשתש ח"עש תויתדונתל עגונב קושה תויפצ תא תפקשמ המולגה ןקתה תייטס
ינשל תודונתב אטבתמ ןיפילחה רעש ןוכיס .קושב ןיפילחה רעש ןוכיס ריחמ תא תפקשמכ התובישח
.קושב עבקנה ,לקשה לש ןיפילחה רעשב םינוויכה

תחסונו לעופב המלושש הימרפה ךמס לע תבשוחמ רלוד\לקש תויצפואב המולגה ןקתה תייטס
רעש - החסונה לש םירטמרפה לכ תא םיביצמ ,ךכ :ח"עש לע תויצפוא רוחמתל Black&Scholes
ץוח ,Libid -ה לעו ם"קמה לע האושתהו העיקפל רתונש ןמזה ,שומימה ריחמ ,רלודה לש טופסה
.החסונב תונוש ןקת תויטס תובצומ וב יביטקארטניא ךילהתב תלבקתמ וז .המולגה ןקתה תייטסמ
.החסונהמ לבקתהש הזל לעופב םלושש ריחמה ןיב ןויוושל האיבמש וז איה המולגה ןקתה תייטס

תויצפואמ הפוקת התואל תרזגנה המולגה ןקתה תייטס ןיב רעפ תויהל רומא אל יטרואיתה טביההמ
יבויח ונה םיתיעל רשא ,הזכ רעפ םויק לע העיבצמ לעופב הדידמה תאז םע דחי ,שכרו רכמ
.ילילש םיתיעלו

¦

רעש תויתדונת יבגל קושב םינקחשה תויפיצ תא ,ראשה ןיב תפקשמ המולגה ןקתה תייטס ,רומאכ
םישדוח 3-דע םימי 6 ןיב - הרצק תחאה ,שומימל תופוקת יתש וחקלנ ךכ םשל .דיתעב ןיפילחה
קושה תויפיצ תא ףקשל תנמ לע ,(הנש דע תוקסעה תיברמ) םישדוח 3-ל לעמ הכורא - הינשהו
ךשמל ,Black&Scholes תמגודכ םייטרואית םילדומ יפ לעש תורמל תאז .תופוקתה יתשל
.המולגה ןקתה תייטס לע אל םג ןכלו היצפואה ריחמ לע העפשה ןיא שומימל הפוקתה

¦

יטרפו תואקסעה לכ תא ללוכה ינטרפ עדימ רגאמ וניה ,המולגה ןקתה תייטס בושיחל םינותנה סיסב
ןיבל םניב ,םיקנבה תועצמאב להנתמה קפלדל רבעמ קושב ח"טמב תורזגנב ,תדדובה הקסעה
ךיראת ,הרישקה ךיראת :םילולכ הקסעה יטרפ תרגסמב .(ץוח יבשותו לארשי יבשות) םהיתוחוקל
"תוחותפה תוקסעה" רובע תיעובש תורידתב לבקתמ חווידה ;עבטמ ,םוכס ,שומימ רעש ,העיקפ
.עובשב 'ד םויל

¦

.ןאכ ץחל ,םינורחאה םישדוחה ךלהמב המולגה ןקתה תייטס תוחתפתה לע םירבסהל

¦

קפלדל רבעמ תורחסנה תויצפואב המולגה ןקתה תייטס
2003 ילוי דע 2002 ראוני

קפלדל רבעמ תורחסנה תויצפואב המולגה ןקתה תייטס
2003 ילוי דע 2002 ראוני