24.08.03

2003 ילוי שדוחב ח"טמב קשמה תוליעפ םוכיס

ןאכ ץחל - םיטרופמה תוחולל

:לקשה לש ףוסייה תמגמ הקספנ 2003 ילוי שדוחב יכ רסמנ ח"טמב קשמה תוליעפל הקלחמהמ
תורגיא לש תואושתה רעפו רלוד/ח"ש 4.43-כ לש המרל םיזוחא 2.7-כב שדוחה ךלהמב תחופ לקשה
תויצפואב המולגה ןקתה תייטס תועצמאב דדמנה ,ח"עש ןוכיס .םצמטצהו ךישמה ל"וח לומ בוחה
הכישמה הנידמה ןוכיס תיימרפו םיזוחא 9.0-ל ינויב םיזוחא 9.9-מ דרי ,קפלדל רבעמ תורחסנה
.תדרל

ואיבהש ינוי שדוח ףוסב ב"הראב תוילכלכ תויוחתפתהמ רקיעב הארנכ עפשוה לקשה תמגמב יונישה
ומרג הלא .ב"הרא תלשממ לש בוח תורגא לע תוכוראה תואושתה תיילעלו םלועב רלודה תוקזחתהל
הלא רקיעב - םיימוקמה תועבטמה תושלחהו םיררועתמ םיקשממ הרזח ןוה תועונת לש הטסהל
אל ,לארשיב םג ומכ ,םיררועתמ םיקשמב תועבטמה תושלחה .תיסחי ההובג האושת יאשונכ ושפתנש
.ןוכיסה תיימרפ רוקייב התוול

ץוח-עבטמ לקש קושב תוליעפה (א)

םישדוח 5 רחאל םירלוד ינוילימ 50-כ לש תיסחי ךומנ ףקיהב ח"טמ ילוי שדוחב ורכמ ץוח יבשות
תואקסעב םתוליעפב אטבתה יונישה .םירלוד ינוילימ 730-כ לש ךס ישדוח עצוממב ורכמ םהב
תוריכמ תמועל - ילויב םירלוד ינוילימ 290-כ לש ףקיהב ח"טמ תושיכרב המכתסהש תוידיתע
וז תוליעפ יכ הארנ .םימדוקה םישדוחה תשמחב םינוילימ 460-כ לש עצוממ ישדוח ףקיהב ח"טמ
.תוימלועה תומגמהמ העפשוה

ינוילימ 380-כל ח"טמה תוריכמ תא רכינ רועישב וריבגה יקסעה רזגמה רקיעב ,לארשי יבשות
ינוילימ 180-כ לש ףקיהב ץראב תונודקיפל הדקפה תועצמאב ח"טמ שכר תיבה יקשמ רזגמ .םירלוד
וטנ הרבעה המשרנ אל שדוחה .םירלוד ינוילימ 124 לש תונמאנ תונרקב הריבצ תועצמאבו םירלוד
.ל"וחב תונודקיפל םידיחי ידי לע ח"טמ לש

יסנניפה ןובשחב תוליעפה (ב)

ינוי שדוח תמועל הדירי - םירלוד ינוילימ 60-ב ומכתסה ילוי שדוחב קשמב ץוח יבשות תועקשה
םירלוד ינוילימ 158 תורישי תועקשהל תוקלחתמ ןהו ןפקיהב תוגירח תואקסע רפסמ ומשרנ ובש
רקיעב) וטנ תורחא תועקשהבו םירלוד ינוילימ 56 (ל"וחבו ץראב) רחסמל ךרע תוריינב תועקשהו
,וטאוה א"תב הסרובב ץוח יבשות לש וטנ תועקשהה .םירלוד ינוילימ - 154 ךסב (תונודקפמ הכישמ
הטרפהה ךילהת תרגסמב "קזב" תרבחב םירלוד ינוילימ 70-כ לש ףקיהב העקשה המשרנ ךא
ומכתסהו רכינ רועישב ונטק ל"וחב לארשי יבשות תועקשה .תונורחאה םינשב םלבנש ,ץוח יבשותל
.םירלוד ינוילימ 20-כב

םימולשתה ןזאמ לש יסנניפה ןובשחבו ח"טמ/לקש קושב תוליעפל םיירקיע םירוטקידניא
(םירלוד ינוילימ)