ילכלכ טבמ

תוטלחהה ילבקמ ינפב גיצהל הרטמב ,לארשי קנב ידי לע רואל אצוי
קנבש םיברה םימוחתב םיקסועה םירקחמו םירמאמ רוביצה ינפבו קשמב
םיווקמ ונא ךכב .לארשי תלכלכ לש םינושה היטביהבו םהב קסוע לארשי
תא תורפהלו ,הלא םיבושח םיאשונב רוביצה תוניינעתה תא ביחרהל
.םהב ירוביצה ןוידה

ילכלכ טבמב םילולכה םירקחמהו םירמאמהמ תולועה תונקסמהו תועדה
.לארשי קנב תדמע תא חרכהב תופקשמ ןניאו ,דבלב םיבתוכה לש ןה

הז ןויליגב
ץוח עבטמ תקלחמ - ןמרטיפ היבליס :יפוריאה ירטינומה דוחיאה תארקל

,סאילא 'ר :לארשיב םיירחסמה םיקנבה לש תילועפתה תוליעיה
םיקנבה לע חוקיפה גרבנטור 'דו רצנימ 'ר

- םורמ 'או ןמגרב 'א :1996 - 1960 ,תילארשיה היישעתב וימרוגו ןוירפה
רקחמה תקלחמ

תקלחמ - יאקרב לחר :"רחוסל רבוע ףסכ" תכורעתו ינואיזומה ףסואה
עבטמה

ירשקל הקלחמה - רוש 'ג :בייחמ דמעמה - תמדקתמ הלכלכל חתפתמ קשממ
הרבסהו ץוח

םינורחאה םישדוחב לארשי קנב לש םימוסרפהו תועדוהה ירקיע

םיפטוש םינותנ

יפוריאה ירטינומה דוחיאה תארקל
ץוח עבטמ תקלחמ - ןמרטיפ היבליס

ישילשה בלשהש ,יפוריאה ירטינומה דוחיאה ?ירטינומה דוחיאה והמ
תכרעמב רתויב יתועמשמ יוניש אוה ,1999 ראוניב 1-ב ליחתי ולש
ךילהתב ףסונ דעצ קר אוה ,רוחאל טבמב ,תאז םע .תימלועה תיסנניפה
תמחלמ רחאל לחהש ,הפוריא לש ילכלכה הדוחיא - דואמ יתגרדה
םע וגשוהש רחסה ימכסהו ילכלכה דוחיאה ךילהת .היינשה םלועה
,תובר תויונמדזה ילארשיה קשמה ינפב ודימעה תיפוריאה הליהקה
ונא רשאכ .ץראב תוילכלכה תודיחיה ידי לע ןמזה ךשמב אליממ ולצונש
דוחיאה תארקל ןנוכתהל ידכ תושעל ונילע המ ונמצע תא םילאוש
אקווד םירושק םניאש םידעצה םתוא תא תוהזל דואמ בושח ,ירטינומה
.ילכלכה דוחיאל

יפוריא עבטמ גהנוי ירטינומה דוחיאה לש ישילשה בלשה תליחת םע
לש תועבטמה לכ ןיבל ורויה ןיב ןיפילחה ירעשו - (EURO) ורויה - שדח
."תותימצל" םיעובק ויהי דוחיאה לש הז בלשב תופתתשמה תוצראה
,דוחיאה תוצרא לש םייזכרמה םיקנבה תכרעמ לש תולועפה לכ
ךרע תוריינ לש תוקפנהה - יפוריאה יזכרמה קנבה הזכרמבש
ויהי - תינוטיסה תיסנניפה תוליעפהו תוצראה ןתוא לש םייתלשממ
תירטינומ תוינידמ גהנות דוחיאה תונידמ לכב .שדחה עבטמב תובוקנ
תועובשב םקוה רשא יפוריאה יזכרמה קנבה ידי לע עבקיתש הדיחא
.םינורחאה

תיתשתה יהמו יפוריאה יזכרמה קנבה לש תוינידמה דעי והמ
םכסה יפ לע קוחה ?דעיה תא גישהל ול תרשפאמה תילכלכה
.תבחרנ תואמצע שדחה יפוריאה יזכרמה קנבל הנקמ ,טכירטסאמ
תוינידמה ילכו ,םיריחמ תוביצי איה ותוינידמ לש הרטמה
ןמזל תיבירה רועיש אוה הרטמה תא גישהל ןווכתמ אוה םתועצמאבש
תונידמ לכב םיריחמ תוביצי גישהל יזכרמה קנבל רשפאל ידכ .רצק
ועבקנ ,תיאמצע תיתלשממ תוינידמ תלהנמ ןהמ תחא לכש ,דוחיאה
דוחיאל תופרטצהל הלבק ינחבמ ,"טכירטסאמ םכסה" תרגסמב
:ירטינומה

היצלפניאה רועישמ םיזוחא 1.5 לע הלוע וניאש היצלפניא רועיש   
.רתויב הביציה איה םיריחמ תמר ןהבש תוצראה שולשב עצוממה   
.הטלחהה ךיראת ינפלש םייתנשב ביצי היה ןיפילחה רעש   
הלוע וניא ךורא חווטל תויתלשממה בוחה תורגיא לע האושתה רועיש   
תוצראה שולשב חווטה ותואל תעצוממה האושתהמ םיזוחא 2 לע   
.םיריחמה תמר תניחבמ רתויב תוביציה   
ירוביצה בוחהו רצותהמ םיזוחא 3 לע הלוע וניא יתלשממה ןועריגה   
.רצותהמ םיזוחא 60 לע הלוע וניא   

םילדגל הלש תוסנכתהה בצק םא הלבקתה הלא םיאנתמ הגרחש הנידמ
.קפסמ היה םירומאה
ויהי תונידמ 11 יכ טלחוה יאמ תליחתב .תונידמ 15 יפוריאה דוחיאב
יאנתב הדמע אלש ,ןוויל טרפ תוצראה לכ) ירטינומה דוחיאהמ קלח
וטילחה םלוא ,םיאנתב תודמועש ,הידוושו קרמנד ,הילגנאו ,םכסהה
.1(רתוי רחואמ דעומל ןיתמהל
תעמשמ ןמז ךרואל םייקל היהי דוחיאב תורבחה תונידמה לע
.טרפב םיריחמ תוביציו ללכב תילכלכ תוביצי חיטבהל ידכ ,תילקסיפ
.ןילבדב םתחנש ,"החימצו תוביצי םכסה"ב תונגועמ תונושה תושירדה

,ותוהמב יסנניפ יונישב רבודמש רחאמ ?ןנוכתהל ךירצ לארשיב ימ
תויהל ךירצש הז אוה - תואקנבה תכרעמ וזכרמבו - יסנניפה רוטקסה
יקסעה רוטקסה תא תתרשמ תואקנבה תכרעמ .תונכהה תיזחב
תא ךירדהלו ךרעיהל הילע ןכלו ,םלועה םע םייסנניפה וירשקב
תובייח תורבחה םג .חילצי רבעמהש ידכ ,םהמ שרדנה יבגל היתוחוקל
רבכ אוציה ןוכמו םיניישעתה תודחאתה .דוחיאה תארקל ךרעיהל
.אשונב בחרנ הרבסה רמוח תוליכמה תורבוח וניכה

םא איה תיזכרמ הלאש ?תדחוימ בל תמושת םינועטה םיאשונה םהמ
ימינפה היינקה חוכ לע רמושה עבטמ רמולכ - קזח עבטמ היהי ורויה
תופוקתב הז לומ הז םישלחנו םיקזחתמ תועבטמ .ןמז ךרואל ולש
,תימינפה תוביציה אוה "קזח" עבטמל עבטמ ךפוהש המ םלוא ,תונוש
,יקוח ךליה אוה עבטמה הבש הנידמב תיסנניפהו ,תילכלכה ,תיטילופה
הנומטה תילקסיפה תעמשמה סיסב לע .הכומנ היצלפניא תוברל
סיסב לעו (ליעל האר) ירטינומה דוחיאב םינגועמה םינושה םימכסהב
יכ חינהל ריבס ,יפוריאה יזכרמה קנבל קוחה הנקמש תואמצעה
וקזוח .קזח עבטמ היהי אוה יכו ,רמשית ורויה לש תימינפה תוביציה
,תועבטמה לס בכרה ,תויסנניפה תועקשהה ןיינעל בושח ורויה לש
םייסנניפ תודסומל הפישחה ,הפוריא םע רחס יזוחב םולשתה עבטמ
יאדכ היהי םאה :ןוגכ תולאש תולאשנ הז רשקהב .דועו הפוריאב
ורוי תויהל םיכפוהה) םיינמרג םיקרמב תונודקיפ קיזחהלו ךישמהל
ורויה םאה ?םירחא תועבטמל רובעל היהי ףידע אמש וא ,(1999-ב
ףלחוי וא ,(םיקזח תועבטמ קר ליכמה) תועבטמה לסמ קלח היהי
עבטמב ומתחיי םיזוח םאה ?גנילרטשהו רלודה ןוגכ ,םירחא תועבטמב
?רחא עבטמב וא שדחה
םהמ :ןה יפוריאה דוחיאה תארקל תוררועתמש תופסונ תולאש
- תויובייחתההו םיסכנה לוהינ לש תיתשתב םישורדה םייונישה
הנבמב םייופצ םייוניש וליא ?םימולשתהו תונובשחה תלהנה תכרעמ
ךישמת ןודנול םאה :תורחא םילמב ?םייסנניפה םיקוושה לש ידסומה
תכרעמב םייוניש םייופצ םאה ?הפוריא לש יסננפה זכרמה תויהל
וכישמי יפוריאה דוחיאב תונושה תוסרובה םאה ?תיפוריאה תיאקנבה
?הנמלעית וא ,הנגזמתת ןה אמש וא ,םייקתהל

הלא תויוחתפתה חכונל לארשי קנב לפטמ םהבש םיאשונה םהמ
אוה ,הז םוחתב ,לארשי קנב לש ותניחבמ יזכרמה אשונה ?הפוריאב
המ ןמז הזמ תכרענ ץוח עבטמ תקלחמ .ץוחה עבטמ תורתי לוהינ
הבושח הלאש .ירטינומה דוחיאה ביצמש םירגתאה םע תודדומתהל
יכ םיחינמ ונאש רחאמ .לארשיב תועבטמה לס בכרה היהי המ איה
ורויה :הטושפ איה וז הלאשל הבושתה יזא "קזח" עבטמ היהי ורויה
דוחיאב תופתתשמה תונידמ ןתוא לש ןהיתועבטמ תא לסב ףילחי
הרמהה .יתפרצה קנרפה תאו ינמרגה קרמה תא - יפוריאה ירטינומה
.1999 ראוניב 1-ב עבקייש רעשה יפל היהת
,גאדי ,םיטפשמה דרשמ םע ףותישב ,לארשי קנבב םיקנבה לע חוקיפה
םתוא לש תויכשמה תא חיטבהל ידכ ,המיאתמ הרדסהל ,רתיה ןיב
דוחיאה לש תועבטמב םיבוקנה םיקנבה לש תויובייחתההו םיסכנה
לומ תויובייחתהו םיסכנ) ילארשיה קוחה םהילע לחו ירטינומה
.(ל"וחב קוחה לש תרגסמב םירדסומ ל"וחב םימרוג
יוצרה רשקה והמ :ןוגכ ,תוינורקע תולאשל שרדנ לארשי קנב ,ףוסבל
תנמא יללכ תא ץמאל םאה ?ירטינומה דוחיאה ןיבל לארשי ןיב
יללכש ןוויכ .הכורא הפוקת דוע ונתוא וולי הלא תויגוס ?טכירטסאמ
לש הצובק לכל תוכייתשה לש םומינימ יללכל םיכפוה טכירטסאמ
תעמשמה תא המצע לע רוזגת לארשיש יואר ,תונקותמ תונידמ
תופרטצהה יבגל התדמע היהתש המ היהת ,םהב תאטבתמה
.יפוריאה דוחיאל

,הינמרג ,היגלב ,דנלריא ,הילטיא ,הירטסוא :ןה ירטינומה דוחיאל תופרטצמה תונידמה 1
.תפרצו דנלניפ ,לגוטרופ ,דרפס ,גרובמסקול ,דנלוה

לארשיב םיירחסמה םיקנבה לש תילועפתה םתוליעי
םיקנבה לע חוקיפה - גרבנטור 'דו רצנימ 'ר ,סאילא 'ר

,לארשי קנבב םיקנבה לע חוקיפה לש רקחמה תדיחיב הנכוהש ,הדובעה
תמרב םתוליעפ תא םילהנמ לארשיב םיירחסמה םיקנבה םא תקדוב
קנב לכ לש ותוליעי .הז ןוירטירק יפל םתוא תגרדמו ,תילמינימ תואצוה
יפקיהב ול םימודה םיקנבל האוושהב רמולכ ,יסחי ןפואב הנחבנ
תוליעפב לדוגל תונורתי שי םא הלאשה הנחבנ ךכ לע ףסונ .תוליעפה
לככ תמצמטצמ הקופת תדיחיל תעצוממה האצוהה םא רמולכ ,םיקנבה
תואצוה תייצקנופ תדימא לע הססבתה הקידבה .הלדג קנבה תקופתש
.1991-1995 םינשל לארשיב םיירחסמה םיקנבה לש רוצייה
םיליעי םניא ,םיינוניבהו םינטקה רקיעב ,םיקנבה ןמ םיבר יכ ,אצמנ
רכינ םוצמצל איבהל יושע תולעייתה ךילהתו ,תילועפת הניחבמ
ןיב גוזימל הקדצהה תא קזחמ הז אצממ .םהלש לועפתה תואצוהב
.םינוש םיינוניב םיקנב ןיבו םיינוניבל םינטק םיקנב
,אצמנ .םהלש לדוגה תוצובק שולש יפ לע הנחבנ םיקנבה לש םתוליעי
,ליעי תוחפה אוה "טנוקסיד קנב" ,םילודגה םיקנבה תשמח ןיבמ יכ
םיינוניבהו םינטקה םיקנבה ןיבמ ;רתויב ליעיה אוה "םילעופה קנב"ו
קנב" וליאו ,םירחאהמ רתוי םיליעי "לטנניטנוק קנב"ו "יללכ קנב"
.םתוליעי רסוחב םיטלוב "דסמ קנב"ו "יאקירמא
יכ ,הלע 1995-1991 םינשל רוצייה תואצוה תייצקנופ לש הדימאה ןמ
תונורתי - םיקנבה לש לועפתה תויולעל רשאב לדוגל תונורתי שי
םיכלוה הלא םלוא - םינטקה םיקנבה תצובקב רקיעב םיטלובה
תואקנבה תכרעמ לע תומדוק תודובע .תונורחאה םינשב םימצמטצמו
,םינומשהו םיעבשה תונשמ םיקנבה ינותנ לע וססבתהש ,תילארשיה
ןכתיי .לארשיב תיאקנבה תוליעפב לדוגל תונורתי לע ןה ףא תועיבצמ
תואקנבה תכרעמ לש הריהמה החימצהו םייגולונכטה םישודיחהש
םילדבהה םוצמצל ומרת תורקסנה םינשב ותוללכב קשמה לשו
הארנ ,דועו תאז .םילודגהו םיינוניבה םיקנבה ןיב תעצוממה האצוהב
,1993 תנש זאמ םיפינס תחיתפב לארשי קנב לש תילרבילה תוינידמהש
רוזיפה תניחבמ תלכשומ ףוניס תוינידמ להנל םיקנבה תא העינה
תדיחיל רוצייה תואצוה םוצמצל איה ףא המרתו ,יפרגואיגה
.םיקנבב הקופת

רתויב םיליעי-אלהו רתויב םיליעיה םיקנבה
1995-1991
,1םילודגה םיקנבה ןיבמ

קנבה םש
 
םילעופה קנב
רתויב ליעיה קנבה
טנוקסיד קנב
רתויב ליעי-אלה קנבה
.יחרזמה קנבו ימואלניבה קנבה ,טנוקסיד קנב ,ימואל קנב ,םילעופה קנב 1

21996 דע 1960 ,תילארשיה היישעתב וימרוגו ןוירפה
רקחמה תקלחמ - םורמ היראו ןמגרב הירא

תילארשיה היישעתב וימרוגו ןוירפה תא חתנמה רקחמ לש תואצותמ
(חותיפו רקחמ) פ"ומב תועקשהה יכ ,הלוע ,1996 דע 1960 םינשה ךשמב
רצותה תחימצלו ןוירפה לודיגל רתויב תיתועמשמ המורת ומרת
70-כל ורקחנש םינשה 37-ב םירבטצמה ,הנשל יצחו זוחאכ - יתיישעתה
םינייפואמה םיפנעב פ"ומב העקשהה תמורת .ןוירפו החימצ יזוחא
עצוממהמ תרכינ הדימב ההובג התייה (קט-ייה) תמדקתמ היגולונכטב
ןוירפה לש ולודיג תיצחממ רתוי הריבסמ איהו ,ולוכ היישעתה ףנעב
ילב ,החימצל פ"ומה לש הרישיה העפשהה קר הדמאנ רקחמב .םהב
עדיה לוצינ לש תיתועמשמהו הפיקעה העפשהה תא ןובשחב איבהל
.םירחא םיפנעו םילעפמ ידי לע שדחה
תיתנש האושת ,עצוממב ,פ"ומב העקשהה הבינה תרקחנה הפוקתב
םיזוחא 15-כ תב האושתל האוושהב תאז .םיזוחא 30-כ לש ההובג
המורתה יכ ,שיגדהל שי .היישעתה ףנעב תויתשתב העקשהה לש הנשל
םושמ ,רתוי הברה הלודג ולוכ קשמה תחימצל תויתשתב העקשהה לש
.וז העקשה לש היתוריפמ םה ףא םינהנ םירחאה קשמה יפנעש
העקשהה לש התייה וז הפוקתב המשרנש רתויב הכומנה האושתה
לש ולודיגל המרת וז העקשה םנמא .(םינבמו תונוכמ ,דויצ) יסיפה ןוהב
התאושת ךא ,עצוממב ,הנשל םיזוחא ינש טעמכ יתיישעתה רצותה
.דבלב םיזוחא 14-כ התייה תיתנשה

תיתנשה האושתה ירועיש
היישעתה ףנעב םינוש םיגוסמ תועקשה לש

יסיפ ןוהב העקשה
תויתשתב העקשה
פ"ומב העקשה
14%
15%
30%


םידבוע לש םתקסעהו ימואל-ןיב רחסל ילארשיה קשמה לש ותוחיתפ
רצותה לודיגלו ןוירפה תאלעהל ןה ףא ומרת (םיחטשהמ רקיעב) םירז
ועגפש םיטלובה םימרוגה ןיב היצלפניאה התייה תאז תמועל .היישעתב
תאצקהב תוליעיה תא תשבשמ איה ןכש ,רצותה תמרבו ןוירפב
דע 1979 םינשה - קשמב היצלפניאה לש אישה תפוקתב .תורוקמה
םיזוחא 25-כ לש רצות תדיריב רבטצמה הקזנ דמאנ - 1985
,הכומנ היצלפניא הררש ול תלבקתמ התייהש רצותה תמרל האוושהב
.תיתרפס דח
לע ,תישאר :תוינידמה ישוע יבגל תונקסמ רפסמ תולוע רקחמהמ
ידכ תויתשתה חותיפב רצונש יסחיה רוגיפה תא קיבדהל הלשממה
יכ ,ןייצל יואר .הז רוגיפ לש ויטעב םימרגנה םיקזנה תא םצמצל
הרישי תיביצקת האצוהב ,לודגה הקלחב ,תנמוממ תויתשתב העקשהה
םוחתב רוגיפ .היתוטלחהב םייולתה םיעצמאב וא ,הלשממה לש
איבהל לולעו קשמה תחימצב תיתועמשמ עגופ תויתשתב העקשהה
שי ,תינש .םיפנעה ללכל בר קזנ םימרוגה ,קובקב יראווצ תורצוויהל
איהש םושמ ,הרחתמ אוביל היישעתה לש הפישחה תוינידמב דימתהל
קשמה לש תוחיתפה תבחרהל .םיפנעה בורב החימצה תא דדועל היושע
תוביציל רותחל שי ,תישילש .יתיישעתה אוציל דחוימב ,תיבויח המורת
ילשכ תרסה ,ףוסבל .תויבויח החימצה לע היתועפשהש םושמ ,םיריחמ
דקומב דומעל הכירצ ,פ"ומב תועקשהה תא םימצמצמה ,קושה
פ"ומב העקשההש םושמ ןה תאז .היישעתה םוחתב תילכלכה תוינידמה
איהש םושמ ןהו תילארשיה היישעתה תחימצל עינמה חוכה איה
.ףנעב רתויב תיאדכה העקשהה

לארשי קנב - רקחמה תקלחמ - 98.03 'סמ ןוידל םירמאמ תרדס תרגסמב המסרופ הדובעה 2

"רחוסל רבוע ףסכ" תכורעתו ינואיזומה ףסואה
עבטמה תקלחמ - יאקרב לחר

ףסוא דוסיי לע טילחה ,לארשי קנב לש ןושארה דיגנה ,ל"ז ץיבורוה דוד
תועבטמ תשיכרב לחוה םישישה תונש תישארבו ,קנבב יטמסימונ
יעצמאו תורטש ,תועבטמ ףסואה ללוכ םויכ .הז ףסואל םיקיתע םיידוהי
.וננמז דעו םדק ימימ לארשי ץראב רוזחמב וכליהש ,םירחא םולשת
,םיקיתע םיידוהי תועבטממ בכרוה ףסואה לש ינושארה ןיערגה
."לאלצב" ימואלה תוכנה תיב ףסואמ תועבטממו ,ץיוושב ושכרנש
םהב ,הדצמ תוריפחמ תועבטמ ףסואל קנבה ףריצ םינשה ךלהמב
הצובק) םיאמורב םידוהיה תמחלמ ימימ םילקש יאצחו םילקש
םירידנ םהש ,המחלמל תישימחה הנשה ןמ ףסכ ילקש ינש תללוכה
םודקה עבטמה .בגנבש תישממ ןומטממ םיימור ףסכ תועבטמו (רתויב
האמה ןמ אוהו ,(ףסכו בהז לש ךתנ) םורטקלא יושע ףסואב רתויב
היסא ברעמב) דול תכלממב ורוקמ הז עבטמ .נ"הס ינפל תיעיבשה
.םלועב םיעודיה רתויב םימודקה תועבטמה ןמ אוהו (הנטקה
לש םלש טעמכ ףסוא קנבה תושרב םויכ שי ,ףוסיא לש םינש רחאל
תיב תלשוש תועבטמ ,(נ"הס ינפל 135 - 37) םיאנומשחה תועבטמ
םידוהיה תמחלמ תועבטמ ,(נ"הסל 100 - נ"הס ינפל 37) סודרוה
.(נ"הסל 135 - 132) אבכוכ רב תועבטמו (נ"הסל 70 - 66) םיאמורב
הפוקתה ןמ םיילארשיצרא תועבטמ רחבמ קנבה תושרב ןכ ומכ
תועבטמ הז ללכבו ,(נ"הס ינפל תיעיברהו תישימחה תואמה) תיסרפה
תועבטמ ,(נ"הסל 66 - 6) הדוהיב אמור יביצנ ידיב ועבטוהש ,"דהי"
96 - 79) ינשה תיבה ןברוח רחאל לארשי ץראב לשמש ימורה להנימה
רחבמו (נ"הסל 81 - 70) "השובכה הדוהי" תרדסמ תועבטמ ,(נ"הסל
.תימורה הפוקתב לארשי ץרא ירע ועיבטהש תועבטמ לש לדגו ךלוה
רחסל םירושקה םידדוב םירזיבאו םיצפח םג ןואיזומה ףסואב
הפוק ,םיינזאמ תופכ ,ףסכ תליקשל תולוקשמ - םימודק תואקנבלו
האמה) ןושאר תיב ימימ ןבא תולוקשמ לש הרדס םהב - ולאב אצויכו
תובותכו םינמיס ןהילעו ,הפיכ תיומד ןתרוצש ,(נ"הס ינפל תיעיבשה
תדיחי ;הפוקת התואב תולבוקמ ויהש לקשמה תודיחי תא םינייצמה
רחואמ רזגנ ונממש ,לקשה התייה ןושאר תיב ימיב תיזכרמה לקשמה
לש עבטמה םש - םימילו ,ינשה תיבה ימי לש תועבטמה םש רתוי
.לארשי תנידמ
.הנידמה םוק ינפלש הפוקתל םיעגונ קנבה ףסוא לש םיבושח םיקלח
תישארמו ט"יה האמה ןמ ףסכ יפילחתו םינומיסא ,תועבטמ ףסואב
,יטירבה טדנמה תפוקתמ תורטשו תועבטמ ןכו ,םירשעה האמה
ץראב םהיתובשומב םינמרגה םירלפמטה שומישב ויה םינומיסא
,"לארשי הווקמ" רפסה תיב ןוגכ ,םייטרפ םיפוג ידיב ועבטוהש הלאכו
."רנרו הפק"ו "ןיטלפ ןולמ"
,הנידמב םולשת יעצמא קיפנמה ידעלבה ףוגה אוהש ,לארשי קנב
תועבטמה רוצייב םירושקה םינוש םיטירפ ולש ףסואב קיזחמ
,תורטשו תועבטמ לש םייפרג םימישרתו םיירוקמ םירויצ - תורטשהו
ףסואב .דועו םינוש הספדה יבלשב תורטש לש תונויליג ,םיטלבמ
,התמקה םוימ לארשי תנידמב וקפנוהש תורטשהו תועבטמה םייוצמ
.תונושה םהיתורודהמל

310/309 תנשב עבטנש ,לודגה רדנסכלא ימימ (המכרדטט) ףסכ עבטמ
ןואתנפה שאר) סואז לאה ובג לעו ,רדנסכלא לש ושאר וינפ לע .נ"הס ינפל
."רדנסכלא לש" העמשמ ןימי דצב תינוויה תבותכה .(ינוויה

תונידמ לש םייזכרמ םיקנב םע ןיפילח ירדסהב רושק לארשי קנב
.םיקיפנמ םהש םישדח תורטשו תועבטמ וילא םיריבעמ םהו ,תובר
םישודיחה יבגל עדימ רגאמכ קנבה ידבוע תא תרשמ הז ףסוא
םיכירעה הבוג ,םיפויז דגנ ןוחטיב יעצמא - םלועב ףסכה ירטש םוחתב
.הלאב אצויכו תורטש לש בוציע תונונגס ,תונוש תונידמב םישמשמה
םייטמסימונ םיטירפ ףסואה ללוכ ורכזוהש ףוסיאה יאשונ דבלמ
םיירוטדנמ תורטש לש םתספדהב םירושקה הלאכ םהיניב ,םידחוימ
ושמישש תויקתפו םינומיסא ףסואב םירומש ןכ .הנידמה םוק ינפל
.תועמב רוסחמ היה םהבש םינמזב רקיעב ,ףסכל םיפילחת
ןיינבב םירקבמה זכרמ תא ל"ז ונורב 'מ 'פורפ דיגנה ךנח 1991 לירפאב
הגיצמה ,"רחוסל רבוע ףסכ" עבקה תכורעת וזכרמבו ,םילשוריב קנבה
לש תועבטמהו תורטשה .ףסואה יאשונמ דחא לכל תוגציימ תואמגוד
,ןוטרס גצומ הכורעתב .םאולמב וז הכורעתב םיגצומ לארשי תנידמ
תא ריבסמו ,תועבטמהו תורטשה לע םיראותמה םיאשונה תא שיגדמה
תועיגמה תוצובק .תורטשה לעש םינושה םיטנמלאהו ןוחטיבה יעצמא
קנב ידיקפת לש יללכ רבסה תללוכה ,הכרדה תולבקמ הכורעתל
תאצוהל תוביסה לע ,הקפנהה יכילהת לע רתוי טרופמ רבסהו ,לארשי
.הכורעתבש םינושה םיטירפה לעו רוזחמה ןמ תורטש וא תועמ
לש תונגרואמ תוצובקל םויב תוכרדה יתש תומייקתמ עצוממב
םינשה שולשב .דועו קנבה יחרוא ,םישדח םילוע ,םילייח ,םידימלת
.םירקבמ 35,000 -כ זכרמב ורקיב תונורחאה

13: 00 - 8: 30 תועשב ,'ה -ו 'ג ,'א םימיב רוביצל חותפ םירקבמה זכרמ
הכרדה ןימזהל ןתינ .תוכוסו חספ מ"הוח ימיב תודחוימ תועשבו
. 02-6552828 , 02-6552844 :םינופלטב

בייחמ דמעמה - תמדקתמ הלכלכל חתפתמ קשממ
הרבסהו ץוח ירשקל הקלחמה - רוש ןועדג

דוע תיאכז הניא לארשי יכ ימלועה קנבה טילחה םיעבשה תונשב
תמר לע הכמסנש ,וז הטלחה .ומעטמ םיטקיורפ ןומימו חותיפ תואוולהל
,לארשי לש םישרמה ילכלכה חותיפה לעו שפנל תיסחי ההובגה רצותה
עויס תלבקב םיליגר ויהש ,קשמה ישאר .הדהאב ונלצא הלבקתה אל
ויה ,ב"הרא תלשמממו םלועה תודהימ רקיעבו ,םינוש םימרוגמ
.םיבזכואמ
דע ,ודמעמ תא רפשלו חומצל ,חתפתהל ילארשיה קשמה ךישממ זאמ
-ןיבה עבטמה ןרקל לארשי קנב לש ותיינפ תובקעב - םייתנשכ ינפל יכ
תונידמה תמישרב לארשי לש התללכה לע טלחוה - תימואל
ונתופרטצה םג .(םלועב רתויב םיחתופמה םיקשמה 28) תומדקתמה
ימואל-ןיבה הדמעמ לע תויבויחה היתוכלשה םע ,הז דבוכמ ןודעומל
.ונירוחאמ תודליה תפוקת יכ םיבר הענכש אל ,לארשי לש
תונהילו "ןכסמה ןושמש" תא קחשל לארשי לעש ןיידע םירובס םיבר
ילכלכה דמעמה רופישו יביסמ ילכלכ עויס תלבק - תומלועה ינשמ
יאצוי םיישקו תומישמ ינפב תדמוע לארשי ,םתנעטל .ימואל-ןיבהו
יכ ,םירובס םה ןכל .היילעה תטילקו ןוחטיבה יכרוצ םשארבו ,ןפוד
םניא ימואל-ןיבה ןויסינהו םלועב תולבוקמה תוילכלכה תותימאה
,ונלצא םג םילעופ הלכלכה יקוח ,םלואו .ילארשיה קשמב םיפקת
תא תקזחמ ףא לארשי לש םידחוימה םירגתאב תחלצומ הדימעו
,הלשממה תוברועמ תנטקה רקיעב - הנוכנ תוינידמ טוקנל ךרוצה
םג .םיריחמ תוביצי תגשהו ירוביצה בוחהו ןועריגה םוצמצ
תימלועה הלכלכה תוחתפתהו םייסנניפה םיקוושה לש היצזילבולגה
תרבגה ,תילכלכ תוביצי תגשהל תיארחא תוינידמ תובייחמ
םדקתמ קשמ שרדנ ךכ-לע ףסונ .םיקוושל שפוח ןתמו תויתורחתה
ץמאמב תופתתשה ןהבו - תוימואל-ןיב תויוביוחמב דומעל
יכ ,רמול שי הז רשקהב .תוינעה תונידמל עויסל ילרטליטלומה
שיש תוירסומהו תויתרבחה תוכלשהה תא תקזחמ היצזילבולגה
תא ןכו - תוחתופמה תונידמה לע תוחתפתמה תונידמב ינועה תייעבל
לארשיב תוינידמה יעבוק .ימלועה ןוחטיבהו תוביציה לע םויאה
לארשי לש הסחיבו תילכלכה היגטרטסאב יוניש שרדנ יכ םויה םיניבמ
.ונממ למגיהל ךרוצלו ,ץוח עויסל
תונידמל עייסל דעונש ,ילרטליטלומה ץמאמל לארשי הפרטצה הנורחאל
(International Development Association) IDA תרגסמב תוינע
תולעב ,רתויב תוינעה תונידמל דסבוסמ עויסל ימלועה קנבה לש עורזה-
תונידמ 80-כב רבודמ .עצוממב הנשל םירלוד 500 -כ לש שפנל הסנכה
,(םלועה תייסולכואמ םיזוחא 60-כ) שפנ דראילימ 3.6-כ תוסלכאמה
דחא רלוד לע םימייקתמ םהמ םיברש ,םידלי דראילימ 1.3-כ םהמ
.תונורחאה םינשב ירפ תאשל םיליחתמ ,1960 זאמ ,IDA יצמאמ .םויל
םייחה תוכיאו ךוניחה תמר ,םייקנ םימב רוסחמה ,ינועה ,םלואו
תצאה תורמל .ולא תונידמב תוילנידרק תויעב ןיידע םה הדוריה
קנבהש - תוליגר תואוולה ירזחהב דומעל ןתלוכיב ןיא ,ןהב החימצה
דחוימה עויסה תרגסמב .םינוש םימוחתב םיטקייורפל ןתונ ימלועה
םולשתהו ,הנש 40 - 35 לש הפוקתל תיביר אלל יארשא ןהל קנעומ
עיגהש ,יתנשה עויסה .םינש 10 -ל החדנ ןרקה ןובשח לע ןושארה
תונידמ ידי לע םרתנ ,םירלוד ידראילימ 6-כל תונורחאה םינשב
,הילטיא ,הדנק ,תפרצ ,הינטירב ,הינמרג ,ןפי ,ב"הרא ןוגכ - תומדקתמ
קנבה ריבגה תונורחאה םינשב .דנלוהו היגברונ ,קרמנד ,הידבש
הנומה ,תומרותה לגעמל תופסונ תונידמ סייגל ויצמאמ תא ימלועה
ינפל .הפרטצהש הנורחאה הנידמה איה לארשי .תונידמ 38 םויכ
-ל תומורת סויג לש 12-ה בוביסה תארקל םינויד ולחה םידחא םישדוח
תשבגתמ םינוידה ךלהמב .(םינש 3-ל תחא השענ סויגה) IDA
לש םיכרצה יוהיזל תוליעיה םיכרדהו עויסה ידעיל רשאב היגטרטסאה
אוה ירקיעה דעיה .םישורדה םימוכסה םיעבקנו ,תוינעה תונידמה
תואלקחה חותיפ ,תוילכלכ תומרופר תועצמאב - ינועה תתחפה
.דועו ךוניחבו יתרבחה םוחתב תועקשה ,םיירפכה םירוזאהו
עקר לע ,םישישה תונשב יכ ףא ,ץוח עויס ןתמ לש תרוסמ ןיא לארשיל
.הקירפאב רקיעב ,תוינע תונידמל עויס הקינעה איה ,ינידמה הדודיב
ףותישל הקלחמה תועצמאב םיוסמ ילרטליב ץמאמ ךשמנ םויה םג
הלקתנ ,תאזכ תרוסמ רדעהב .ץוחה דרשמב ימואל-ןיב הלועפ
םימרוגל העיצהשכ ,םיבר םיישקב לארשי קנבב ץוח ירשקל הקלחמה
ץמאמל ףרטצהל ,םינש עברא ינפל ,הלשממב םייטנבלרה
רדוסמ ןונגנמ םיקהל תוסנלו ,תוינע תונידמל עויסל ילרטליטלומה
ישנא םג ןיינעה תובישחב וריכה ףוסבל םלוא .ץוח עויסל בצקותמו
ןוגראל ףרטצהל לארשי לש הנוצר .רצואה רש םשארבו ,רצואה דרשמ
עויסב תיתועמשמ תופתתשה אליממ בייחמ (OECD) תוחתופמה תונידמה
הז תמגודכ ילרטליטלומ וא ילרטליב עויס) תוחתפתמ תונידמל ץוח
ןרצותמ זוחא 0.3 עצוממב תומרות OECD-ה תונידמ .(IDA ןתונש
הברה תומרותש ןהיניב שיו ,תוחתפתמ תונידמל עויס תוינכת תרגסמב
הלבקתה IDA תרגסמב לארשי לש העונצה תיתלחתהה התמורת .רתוי
תוחתופמ תוחפ ןהמ תוברש) תומרותה תונידמה ידי לע תובהלתהב
רופישל האיבה רבכ "תומרותה ןודעומ"ל ונתופרטצה .(לארשימ
לע ליטהש רוסיאה תא לטבל ימלועה קנבל הרשפיא ףאו ,ונדמעמ
אוהש ,םירלוד ידראילימב םיטקייורפב ףתתשהל תוילארשי תורבח
ךישמת ,אוצי יקוש ונינפב המסחש ,וז הלבגמ .תוינעה תונידמב ןמממ
.תומרותה ןודעומל תפרטצמ הניאש תססובמ הנידמ לכ לע לוחל
תונידמל םליחנהל ןתינש ,ןויסינו עדי לש םוצע רגאמ לארשיל
םדקל ידכ תבייחתמ ץוחה עויס לש תיתגרדה הלדגהו ,תוחתפתמ
תיתלשממ תוינידמ תשרדנ ךכ םשל .םיינידמו םיילכלכ םיסרטניא
.ירוביצו ירטנמלרפ ןויד םג תובייחמה ,תיביצקת תרגסמולארשי קנב לש םימוסרפהו תועדוהה ירקיע
םינורחאה םישדוחב

:ב תועיפומ קנבה לש תויתפוקתה תוריקסהו תונותעל תועדוהה
www.bankisrael.gov.il

1997 לש היינשה תיצחמב ץוח עבטמב יארשאה
יארשאה קיתב ץוח עבטמב יארשאה לקשמ לש לודיגה תמגמ הרצענ
רעפה םוצמצב תרבסומ וז תוחתפתה .1995 תנשב הלחהש המגמ ,ללוכה
לש היילעבו הנשה ךלהמב תימואלניבה תיבירל תימוקמה תיבירה ןיב
.1997 לש ינשה עיברה זאמ ,םיעיקשמה תכרעהל ,ןיפילחה רעש ןוכיס
יארשאה לש ולקשמ לודיג ןה ןוכיסה לש ולודיגל תוירקיעה תוביסה
ירעש לש תויתדונתה תורבגתה ,ללוכה יארשאה קיתב ץוח עבטמב
םילודגה םיתוחיפהו ןיפילחה רעש לש דוינה תעוצר תבחרה ,תועבטמה
.היסאב תונידמ רפסמ לש תועבטמב

1997-ב ינוציחה בוחה
,םירלוד ידראילימ -1.9ב 1997 תנשב דרי לארשי לש וטנ ינוציחה בוחה
וטורב ינוציחה בוחה הלע תאז דגנכ .םידראילימ 17.9-ב הפוסב םכתסהו
ולע 1997 ףוסב .םידראילימ 51.1-ב םכתסהו םירלוד ידראילימ 4.1-ב
בוחה לע ל"וחב רצק ןמזל םיקנבה תונודקיפו ץוחה עבטמ תורתי
.םירלוד ידראילימ 13-כב קשמה לש רצק ןמזל

1997-ב קשמב ןוהה תועונת
,םירלוד ידראילימ 4.8-כב 1997-ב םכתסה לארשי יבשות לש ןוהה אובי
יארשא תליטנב רקיעב אטבתהו ,הנשה לש הנושארה תיצחמב םבור
ידראילימ 3.8-כ 1997 תנשב לארשיב ועיקשה ץוח יבשות .ץוח עבטמב
יצחכב ולע ,תוילאירה תועקשהה .1996-ב םידראילימ 2.7 תמועל ,םירלוד
תויסנניפה תועקשההו ,םידראילימ 1.8-כב ומכתסהו םירלוד דראילימ
הפוקת הזמ הנושארל .םידראילימ 2.1-כב ומכתסהו המוד ףקיהב ולע
לארשי יבשות לש ןוה אוצי 1997 לש היינשה תיצחמב םשרנ ,הכורא
לארשי יבשות וקיספה וז הפוקתב .םירלוד דראילימ 0.6 לש ףקיהב
תא ולידגה ףאו ,תואקנבה תכרעממ ץוח עבטמב יארשא לוטיל השעמל
.םירלוד ידראילימ 1.3-כב ץוח עבטמב םהיתונודקפ

1997-ב לארשיב תורזה תוילאירה תועקשהה
,לארשיב ץוח יבשות לש תוילאירה תועקשהה לודיג ךשמנ 1997 תנשב
1.4-כ תמועל ,(וטנ) םירלוד ידראילימ 1.8-כב ומכתסה ןהו
תועקשהב היילעה רקיע .1995-ב םידראילימ 1.3-כו 1996-ב םידראילימ
ןיינע ילעב לש תועקשהב םשרנ 1997-ב ץוח יבשות לש תוילאירה
ינוילימ 788-ב ומכתסה הלא ;ביבא לתב הסרובב םירחסנה ךרע תוריינב
יבשות לש םיילאירה םיסכנה תרתי .1996-ב םינוילימ 61 תמועל ,םירלוד
ידראילימ 8-כב 1997 ףוסב המכתסה - ןיעקרקמ יסכנ טעמל - לארשיב ץוח
.1996-ב םידראילימ 6.2 תמועל ,םירלוד

תונורחאה םינשב ל"וחמ רישיה יארשאה
2.9-מ התלע יאקנב-אלה יטרפה רוטקסל ל"וחמ רישיה יארשאה תרתי
.1998 ראורבפב םידראילימ 5.8-ל 1990 תנש ףוסב םירלוד ידראילימ
םינשב םלועב ןוהה יקושב לארשי לש יסנניפה הדמעמ רופיש
,ל"וחב יארשא תורוקמל תוילארשי תורבח לש ןתשיג לע לקה תונורחאה
תואקנבה ןיב תורחתה תורבגתה .הז יארשא לש ותלזוהל איבהו
היצזילרבילב תומדקתהה עקר לע ,ל"וחמ יארשא תורוקמל תימוקמה
ץוח עבטמב יארשאה לע תיבירה תדיריל תוביסה תחא איה ,ץוח עבטמב
.תונורחאה םינשב ,לארשיב תואקנבה תכרעממ

תונורחאה םינשב תויתלשממה בוחה תורגיא קוש
המכתסה ,תוריחס ןתיצחמכ רשא ,תויתלשממה בוחה תורגיא תרתי
םיזוחא -30כ לש ילאיר לודיג - ח"ש ידראילימ 256-כב 1997 ףוסב
תוריחס-אלה בוחה תורגיא לש רכינה ןלקשמ .1990 ףוסל האוושהב
תודונתל ריחסה קושה תא ףשוח תויתלשממה בוח תורגיא ךסב
בוחה תורגיא לש רוזיפה לדגיש לככ .ידמ תולודג םירעש
ןכ ,הנוש העקשה תוינידמ ילעב םיעיקשמ ןיב תוריחסה תויתלשממה
לקשה תורימהב תומדקתהה םע .הז קוש לש ןיקתה ודוקפית רפתשי
ץוח יבשות תועקשה לש ןלקשמ לודגל יושע ,לקש-ורויה קוש חותיפו
.תויתלשממה בוחה תורגיא קושב

תונורחאה םינשב תודומצ-אלה בוחה תורגיא קוש
תורגא לש ןלקשמ הלע היצלפניאה תביבסב תיתועמשמה הדיריה עקר לע
33 - ריחסה יתלשממה בוחה ךסב תודומצ-אלה תויתלשממה בוחה
,תאז .רושעה תליחתב דבלב םיזוחא 8 תמועל ,1998 יאמב םיזוחא
תודומצ-אל בוח תורגא לש תוקפנהה ףקיה תא הלידגה הלשממהו רחאמ
עצבתמ ימוקמה קושב הלש ןוהה סויג ךסמ תיצחממ הלעמל 1998-ב -
ןיב ,אטבתה רבדה .הלע הלא םיסכנל רוביצה לש שוקיבהו - ןתועצמאב
בוח תורגאב למגה תופוקו תונמאנה תונרק לש תוקזחאה לודיגב ,רתיה
הלעמל ,למגה תופוקו תונמאנה תונרק וקיזחה 1998 יאמב .תודומצ-אל
9-מ תוחפ תמועל ,תחא לכ ,תודומצ-אלה בוחה תורגא ךסמ םיזוחא 20-מ
.1995 ףוסב םיזוחא

1997-ב יטרפה רוטקסה לש ןוה סויג
5.2 תמועל ,ח"ש ידראילימ 10.9 תוילארשי תורבח וסייג 1997 ךלהמב
,ימוקמה קושב ןוהה סויגב המשרנ היילעה רקיע .1996 תנשב םידראילימ
.1996-ב םידראילימ 1.3 תמועל ,ח"ש ידראילימ 6.4-ב םכתסהש
תמועל ,ח"ש ידראילמ 4.5-ל 1997-ב הלע ל"וחב ןוהה סויג ףקיה
.1996-ב םידראילימ 3.9

1998 לש ןושארה עיברל תורבח רקס
היישעתה יפנע לש תוליעפב תוביציה הכשמנ 1998 לש ןושארה עיברב
חווד תרושקתהו הרובחתהו ,תואנולמה ,היינבה יפנעב וליאו ,רחסמהו
12-ב היצלפניאה יכ ופצ רקסב ופתתשהש תורבחה .תוליעפב הדירי לע
6.7-ב םכתסת (1999 סראמ דע 1998 לירפא) םיבורקה םישדוחה
.עצוממב ,םיזוחא

ץוח עבטמב היצזילרבילה
יפ לע ,ץוח עבטמ לע חוקיפה רטשמב יוניש ףקותל סנכנ 14.5.98-ב
הז דעוממ :לארשי קנב דיגנו רצואה רש ,הלשממה שאר לש הטלחה
תמצמוצמ תולבגה תמישר טעמל ץוח עבטמב הקסע וא תוליעפ לכ תרתומ
.ץוח יבשות לש תוידיתעה תואקסעהמ קלח לעו םיידסומ םיעיקשמ לע -

ל"ז ונורב לאכימ לש ורכזל ןויזופמיס
לש ורכזל ימואלניב ןויזופמיס םילשוריב ךרענ 1997 רבמבונ שדוחב
קנב ידי לע ןגרוא ןויזופמיסה .ותריטפל הנש תאלמב ,ל"ז ונורב לאכימ
תודסומ - קלאפ ןוכמו תירבעה הטיסרבינואה ,ימלועה קנבה ,לארשי
.םהלש ךוותה ידומעמ היה ונורב 'פורפש

תוחודו תוריקס

.1997 תנשל לארשי קנב חוד םסרופ   
לע חוקיפה ,תירטינומה הקלחמה לש תויתנשה תוריקסה ומסרופ   
.1997 תנשל עבטמה תקלחמו ץוח עבטמ   
.1998 תנש לש הנושארה תיצחמל היצלפניא חוד ,םסרופ   
.1998 תנש לש הנושארה תיצחמל תוילכלכה תויוחתפתהה תריקס המסרופ