החשבון הבסיסי הוא מצרף מקובל לניתוח נתוני מאזן התשלומים של המשק. לחשבון הבסיסי הגדרות שונות, אך בהגדרה המקובלת שלו, הוא כולל את העודף בחשבון השוטף ואת ההשקעות הישירות נטו למשק וממנו. עבודה זו, תציג את נתוני החשבון הבסיסי בישראל על הגדרותיו השונות ותתאר את ההתפתחויות והתמורות שחלו בו וברכיביו בשני העשורים האחרונים.
בהגדרתו המקובלת, החשבון הבסיסי בישראל עבר ב-2004 מאיזון לעודף, שנשמר ברציפות עד לשנת 2014. מעבר זה לעודף היה קשור בשינויים מבניים רבים שחלו במשק, ובראשם התבססות תעשיית ההיי-טק, שתרמה הן ליצירת עודף בחשבון השוטף והן לגידול משמעותי בזרמי ההשקעות הישירות. העודף המתמשך בחשבון הבסיסי משקף יבוא הון מבני למשק. במבט קדימה, גילוי מאגרי הגז והפקתו לצרכים מקומיים ולייצוא מהווה גורם משמעותי שיתמוך בהמשך קיומו של עודף בחשבון הבסיסי.​
​​