כחלק מהלקחים של המשבר הגלובלי בשנת 2008 והמעבר לניהול מדיניות מקרו-יציבותית, החל בנק ישראל, לצד בנקים מרכזיים
בעולם, באיסוף וניהול מאגרים פרטניים וביניהם המערכת לשיתוף נתוני אשראי, שכוללת מידע פרטני על הלוואות למשקי הבית
מכלל המלווים. מערכת זו הוקמה מתוקף חוק נתוני אשראי, תשע"ו- 2016 , כחלק משורת צעדים לקידום התחרות בשוק האשראי
בישראל, הרחבת הנגישות לאשראי וצמצום האפליה במתן האשראי.
החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל, שאחראית על האיסוף, הייצור וההנגשה של הסטטיסטיקה הפיננסית של המשק,
מנהלת את בסיס המידע הלא-מזוהה, שנגזר מהמערכת לשיתוף נתוני אשראי. מאגר האשראי הסטטיסטי משמש את בנק ישראל
לשם ביצוע תפקידיו.
עבודה זו מתארת את תכולת מאגר האשראי הסטטיסטי, מציגה את תהליך ההתממה של המידע ואת מגוון השימושים בו, תוך
התייחסות לאתגרים ולסוגיות שעלו במהלך הקמתו.​

​​​