מדד המחירים לצרכן מתפרסם אחת לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובפיגור של 15 יום מתום החודש הנמדד. בתום
כל חודש מופקת בבנק ישראל עוד במועד מוקדם יותר ושקרוב לתום החודש, תחזית למדד המחירים לצרכן שמטרתה לאפשר את הניתוח של המידע. סעיף הפירות והירקות, על אף משקלו הנמוך במדד המחירים לצרכן, הוא תנודתי מאוד ועל כן תרומתו
הפוטנציאלית לטעות בתחזית למדד היא משמעותית. בשנים האחרונות החל בנק ישראל באיסוף נתונים של מחירי המוצרים
שנמכרים בסניפים של קמעונאי המזון הגדולים בארץ. מידע זה שמדווח על פי חוק 1 , מתקבל מקבצים שנשלחים לאתרי אינטרנט מיוחדים של הקמעונאים הגדולים ונקלט במאגר ייעודי שהוקם בבנק בשם "מאגר המחירים הקמעונים". בעבודה זו מוצגת תחזית לסעיף הפירות והירקות במדד המחירים לצרכן, שמבוססת על המחירים שנקלטים ב"מאגר הנתונים הקמעונים". שילוב של תחזית זו עם התחזיות האחרות שקיימות כיום בבנק ישראל, שיפרה בתקופת הזמן שנבחנה את טיב החיזוי בכ- 23% . פרויקט זה, שעושה שימוש בנתוני עתק (ביג דאטה) לשיפור תחזיות קיימות, הוא הראשון מסוגו בבנק ומהווה תכנית הרצה לשימוש נרחב יותר בנתוני עתק לצרכי מדיניות.​