החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מנהלת מערכת נתונים על הפעילות בשוק האשראי ומחשבת מצרפים של היקפי החוב במשק הישראלי. נתונים אלו משמשים את בנק ישראל במילוי תפקידיו, מבחינת התמיכה ביציבות המערכת הפיננסית, ניטור הסיכונים בשוק והתמיכה בצמיחה במשק. מצרפים אלה משלבים בתוכם נתונים רבים בפילוחים שונים ובראשם המגזרים המלווים, המגזרים הלווים, והמכשירים הפיננסיים שבאמצעותם ניתן האשראי. המגזר העסקי הלא-פיננסי, המורכב מהחברות הישראליות העסקיות, הוא הלווה המרכזי במשק. הרחבת המידע המצרפי על החוב של מגזר זה באמצעות פילוח יתרת חובו לפי ענפי הכלכלה מאפשרת בחינה מעמיקה של ההתפתחויות בו.

 

עבודה זו מתארת את אופן הפילוח של יתרת החוב של המגזר העסקי הלא-פיננסי לפי סיווג ענפי הכלכלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העבודה מציגה את מסגרת הנתונים ומקורות המידע, מסבירה את השיטות המרכזיות לפילוח תוך התייחסות לסוגיות ולאתגרים, וכן מדגימה את השימושים העיקריים בנתונים באמצעות מגוון תוצרים

 

 ​למאמר המלא