הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

נספח י"א – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי

מספר הוראה 637-111-120

נספח י"א – שאלות ותשובות ודוגמאות ליישום ההוראות בנושא חובות פגומים, סיכון אשראי וההפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 29/11/2020
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: