הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

סקירות ודוחות של אגף הביקורת

סקירות של בדיקות שנערכו במערכת הבנקאית בנושאים שונים

במסגרת פעילותו השוטפת הפיקוח על הבנקים עורך בדיקות במערכת הבנקאית במכלול נושאים בנקאיים. עיקר הבדיקות מתבצעות על ידי אגף הביקורת. הבדיקות מתבצעות בהיקף ובעומק שונה בהתאם לאופי ומורכבות הנושא שנבדק, ומטרתן לזהות ולהעריך את מגוון הסיכונים הגלומים באותו נושא ואת העמידה בדינים והוראות, לבחון את תפקוד מערכי הניהול, הבקרה והממשל התאגידי, ולהביא לתיקון ליקויים וחולשות.
בסקירות המצורפות להלן מובאים סיכומים של חלק מבדיקות שנערכו, עיקרי הממצאים שעלו במהלכן והצעדים שננקטו בהתאם.

סקירה מיום 19/02/2017
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 30/04/2024