הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

נוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשל"ה 1974

שם החוזר

נוסח כתב ערבות לפי חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות תשל"ה 1974

תאריך פרסום: 19/12/2010
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2283
תחום:
נושא: