הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

( 1) עסקאות צמודות מדד - מדידה ודיווח בדוח כספי של תאגיד בנקאי\r\n2) גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

שם החוזר

( 1) עסקאות צמודות מדד - מדידה ודיווח בדוח כספי של תאגיד בנקאי\r\n2) גילוי בדבר שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

תאריך פרסום: 26/04/1998
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 1920
תחום:
נושא: