הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

חקיקה

חקיקה

קובץ חקיקה בנקאית מרכז את החקיקה הבנקאית, חוזרים, נהלים ודברי הסבר שאינם מופיעים בקבצים אחרים של המפקח על הבנקים. קובץ זה מיועד לעובדי מערכת הבנקאות ולאחרים המעוניינים במידע הכלול בקובץ זה. במידת הצורך יכלול הקובץ גם טיוטות והצעות לתיקונים, וזאת למידע כללי וקבלת הערות.

סינון לפי שנת פרסום

כותרת מספר תאריך פרסום קובץ להורדה
צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירותי פעולה על ידי פקיד, פעולה בערוץ ישיר, מסלול מורחב ומסלול מורחב פלוס), התשפ"ב-2202 04/09/2022
חקיקה של אשראי השקעות 24/08/2022
חוק המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974 184F 06/02/2022
חוק סליקת שיקים - תשע"ו 2016 169 18/11/2021
כללי סליקת שיקים (סריקה, שמירה והפקת פלט של שיק ממוחשב), התשע"ז 2017 02/11/2021
רשימת מנפיקים בעלי היקף פעילות רחב - בהתאם לסעיפים 36יג(ד) ו- 8(ב) לחוק הבנקאות (רישוי) 31/08/2021
כללי סליקת שיקים (שמירת שיקים) - התשע"ו 2016 168 15/08/2021
תיקון לצו - צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי)(הוראת שעה),התשע"ה-2015 159G1 06/05/2021
צו הבנקאות - פיקוח על עמלות – תיקון 02/05/2021
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) התשס"ח 2008 11/04/2021
חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 124 28/02/2021
חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 187 12/02/2021
תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), התשל"ה 1975 01/02/2021
כללי הבנקאות (שרות ללקוח) העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים - התשפ - 2019 167 15/12/2019
פקודת הבנקאות 1941 103 14/01/2019
כללי הבנקאות (רישוי) (תנאי אירוח סולק), התשע"ח 2018 25/06/2018
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות דוחות סטנדרטים לבקשת לקוח), התשע"ו-2016 11/08/2016
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות שנותן מנפיק לסולק בקשר לסליקה צולבת של עסקאות חיוב מיידי)(הוראת שעה),התשע"ה-2015 159G 24/09/2015
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(סכום עמלה מרבי בעד שירות הניתן בידי סולק לנותן שירותי ניכיון בעסקאות בכרטיסי חיוב),התשע"ה-2015 159E 01/07/2015
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הודעות או התראות),התשע"ה-2015 01/07/2015
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ה-2014 182C 04/12/2014
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ד-2014 182B 04/12/2014
צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 188 04/08/2014
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות מסלול בסיסי),התשע"ד-2014 23/04/2014
מבוא 26/01/2014
תקנות המכר (דירות)(הבטחת השקעות של רוכשי דירות)(ערבות בנקאית), התשע"א-2010 184E 29/08/2013
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק), התשע"ג- 2012 182A 05/08/2013
תקנות איסור מימון טרור (היתר לעשיית פעולות ברכוש) תשס"ז 2006 189 08/07/2013
חוק איסור מימון טרור, תשס"ה 2005 187A 08/07/2013
חוק הריבית, התשי"ז 1957 184 25/06/2013
חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א 1961 184A 25/06/2013
צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המקסימלי), התש"ל 1970 184B 25/06/2013
חוק הערבות, התשכ"ז 1967 184C 25/06/2013
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) עמלת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור- תשע"ב 2012 02/01/2013
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(פיקוח על שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון), התשע"ג-2012 165 28/11/2012
צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירות בנקאי מסוים ושינוי במקרה אחר), התשע"ג-2012 159C 28/11/2012
העברת מידע על לקוחות לגוף אחר 22/03/2012
טופס תנאים כלליים לניהול חשבונות 22/03/2012
היערכות להמשך פעילות התאגיד הבנקאי במצבי חירום שונים 22/03/2012
חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992 199 22/03/2012
הבהרות בדבר הטבות ללקוחות 22/03/2012
גביית חובות באמצעות עורכי דין חיצוניים 22/03/2012
מתן שירותים של בנק באמצעות סניפי רשות הדואר - השירות הבנקאי 22/03/2012
תקנות שיקים ללא כיסוי (סדרי דין), התשמ"ב - 1981 180 22/03/2012
כללי שיקים ללא כיסוי, התשנ"ב - 1992 181 22/03/2012
תקנות שיקים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק - שירות חירום), התשמ"ב - 1982 22/03/2012
חוזרי המפקח 22/03/2012
חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995 (סעיף 9- עיסוק בתאגיד בנקאי) 22/03/2012
הודעה בדבר קביעת הון עצמי מרבי 22/03/2012
המצאת מידע לחייבים 22/03/2012
חוק שירותי תשלום התשע"ט 2019 173 22/03/2012
תקנות כרטיסי חיוב, התשמ"ו - 1986 174 22/03/2012
שיקים ללא כיסוי - דברי הסבר 22/03/2012
חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981 178 22/03/2012
תקנות שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981 179 22/03/2012
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו - 1986 22/03/2012
הודעה בדבר סניפי בנקים שיווסף בהם יום עסקים בנקאי 22/03/2012
מענה למכתבי היחידה לפניות הציבור 22/03/2012
סירוב בלתי סביר לפתיחת חשבון 22/03/2012
תחולת חוק הערבות על מי שממשכן נכס לטובת צד שלישי 22/03/2012
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (דרכי חישוב ריבית), התשנ"א - 1990 153 22/03/2012
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992 154 22/03/2012
הוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב - 1992 - פרשנות 155 22/03/2012
פרסומת - ליווי פיננסי של בניה 22/03/2012
גילוי נאות של שיעורי עמלות 22/03/2012
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ"ה - 1995 22/03/2012
היתר כללי לבנקים להנפקת כרטיסי חיוב לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 146 22/03/2012
היתר כללי לבנקים למתן אשראי במקומות עבודה לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 147 22/03/2012
חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א - 1981 150 22/03/2012
כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גלוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב - 1992 22/03/2012
חישוב עלות אפקטיבית - הבהרה 22/03/2012
תאגיד עזר העוסק בקבלת כספים בפקדון 22/03/2012
היתר כללי לבנקים להעתקת סניף בישראל לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 144 22/03/2012
היתר כללי לבנקים למשכנתאות לפתיחת סניפים ארעיים לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 145 22/03/2012
מתן אשראי ע"י בנק למימון השקעות 22/03/2012
נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים - כללי (חוזר המפקח) 140 22/03/2012
נוהל פתיחת סניפים של תאגידים בנקאיים 141 22/03/2012
מתכונת היתרים לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 142 22/03/2012
אישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנק למימון השקעות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 22/03/2012
צו הבנקאות (רישוי) (בנק לקידום עסקים), התשנ"ז - 1997 22/03/2012
קביעת עיסוק מותר לבנק למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 22/03/2012
הלוואות לרכישת זכויות מגורים בבתי אבות 22/03/2012
אישור לקבלת פקדונות כספיים בידי בנקים למשכנתאות לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 22/03/2012
הערכות בנקים למשכנתאות לשינויים בהוראות לגבי פקדונות כספיים 22/03/2012
הסמכה לפי צו הבנקאות (עמלות פרעון מוקדם), התשמ"ב - 1981 - קביעת הרבית הממוצעת 22/03/2012
חוק הבנקאות (עמלת פרעון מוקדם) (הוראת שעה), התשנ"ג - 1993 22/03/2012
חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 11), התשנ"ו - 1996 22/03/2012
חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א - 1981 - פרשנות לסעיף 14 22/03/2012
הוראות הבנקאות (הצגת דוח שנתי ופרסומו), התשנ"ב - 1991 22/03/2012
צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 110 22/03/2012
צו הבנקאות (פקדונות ללא תנועה), התש"ס - 2000 - דברי הסבר 22/03/2012
השקעת פקדונות ללא תנועה - דברי הסבר 112 22/03/2012
צו הבנקאות (פירעון מוקדם של הלוואה לדיור), התשס"ב - 2002 22/03/2012
הסמכה לערוך חקירות לפי פקודת הבנקאות, 1941 22/03/2012
כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג - 1992 - בוטל ביום 14.10.2012 22/03/2012
צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג - 1983 22/03/2012
תוכן העניינים 22/03/2012
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 03/05/2023