הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הוראות ניהול בנקאי תקין

סינון לפי שנת פרסום

כותרת מספר תאריך פרסום מספר חוזר תחום נושא קובץ להורדה
ניהול סיכונים 310 26/02/2023 2741 אסדרה יציבותית ממשל תאגידי
דירקטוריון 301 23/02/2023 2742 רישוי שליטה והחזקה בתאגידים בנקאיים ובסולקים
דיווח על אירוע כשל טכנולוגי ואירועי סייבר 366 23/01/2023 2736 טכנולוגיה וחדשנות סיכוני טכנולוגיית המידע
בנקאות פתוחה 368 23/01/2023 2734 טכנולוגיה וחדשנות בנקאות פתוחה
שירותי תשלום מתקדמים 427 26/12/2022 2732 אסדרה צרכנית אמצעי תשלום
ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור 411 05/12/2022 2729 אסדרה צרכנית איסור הלבנת הון
ניהול סיכון אשראי 311 31/10/2022 2728 אסדרה צרכנית שונות
יחס כיסוי הנזילות 221 31/10/2022
יחס מימון יציב נטו 222 31/10/2022
מכירת הלוואות לדיור ושיתופי פעולה להעמדת הלוואות לדיור 329B 06/10/2022
הגישה הסטנדרטית - סיכון אשראי 203 15/08/2022
נהלים למתן הלוואות לדיור 451 07/07/2022 2719 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים 425 13/06/2022
מחשוב ענן 362 13/06/2022 טכנולוגיה וחדשנות סיכוני טכנולוגיית המידע
פישוט הסכמים ללקוח 449 13/06/2022
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין החלות על תאגיד בנקאי חדש 480 13/06/2022 2715 רישוי בנקים חדשים
משלוח הודעות בתקשורת - תיכנס לתוקף ביום 6.6.2022 420 13/06/2022 2659 אסדרה צרכנית חשבונות בנק
הצגת נתוני פעילות בפיקדון ניירות ערך 460 13/06/2022 2717 אסדרה צרכנית ניירות ערך
התאמות להוראות ניהול בנקאי תקין לצורך התמודדות עם וירוס הקורונה (הוראת שעה) 250 15/05/2022 2708 אסדרה צרכנית קורונה
מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי 301A 10/04/2022 2703 אסדרה צרכנית שונות
מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים 313 07/04/2022
יחס מינוף 218 07/04/2022 אסדרה יציבותית הלימות ההון ומינוף
טיפול בסיכון אשראי של צד נגדי 203A 15/03/2022 2695
עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים 312 31/01/2022
מגבלת חבות ענפית 315 27/12/2021 2690
חיובים על פי הרשאה 439 27/12/2021 2690 אסדרה צרכנית אמצעי תשלום
מגבלות למתן הלוואות לדיור 329 27/12/2021 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
התאמת שווי בגין סיכון אשראי 208A 26/12/2021 2683
גישת IRB – רכיבי סיכון 204A 01/12/2021
מעבר מריבית לייבור 250A 03/10/2021 2673 אסדרה צרכנית ריבית
ניהול הסדרי חוב ותהליכי גבייה של חובות מהותיים בקשיים 314A 03/10/2021
מבוא לקובץ הוראות ניהול בנקאי תקין 100 03/10/2021 אסדרה צרכנית כללי
תוכן עניינים כללי 100A 03/10/2021
הליכי גביית חובות 450 30/09/2021
פונקציית ביקורת פנימית 307 30/09/2021 2669
ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי 308 30/09/2021 2669 ציות ואיסור הלבנת הון ציות ופונקציית הציות בתאגיד בנקאי
רכישה עצמית על ידי תאגידים בנקאיים 332 30/09/2021
ניהול סיכוני שוק 339 30/09/2021
בקרה על הוצאת ערבויות על ידי תאגיד בנקאי 353 30/09/2021
ניהול המשכיות עסקית 355 30/09/2021 2669 אסדרה צרכנית שונות
שירותים בנקאיים לעולים חדשים 406 30/09/2021
העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח 432 30/09/2021
ניהול סיכון תפעולי 350 30/09/2021
ניהול סיכון ריבית 333 30/09/2021
טיפול בתלונות הציבור 308A 30/09/2021 2669 אסדרה צרכנית שונות
ניהול הגנת הסייבר 361 30/09/2021 טכנולוגיה וחדשנות הגנת סייבר ואבטחת מידע
סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב 472 30/09/2021 2669 אסדרה צרכנית אמצעי תשלום
בנקאות בתקשורת 367 30/09/2021 2669 אסדרה צרכנית חשבונות בנק
מיזם לאיתור פיקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים 436 30/09/2021 2669 אסדרה צרכנית חשבונות ללא תנועה
ניהול סיכוני סייבר בשרשרת אספקה 363 30/09/2021 טכנולוגיה וחדשנות הגנת סייבר ואבטחת מידע
פיקוח על שלוחות בחו"ל 306 30/09/2021 אסדרה יציבותית ממשל תאגידי
שליטה או בעלות עניין בתאגידים לא ריאליים שאינם בנקים 306A 30/09/2021 אסדרה יציבותית ממשל תאגידי
מיקור חוץ 359A 30/09/2021 אסדרה יציבותית מיקור חוץ
מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי 426 30/09/2021
העברת פעילות פיננסית של לקוח בין בנקים באופן מקוון 448 30/09/2021
פקדונות ללא תנועה וחשבונות שבעליהם נפטרו 443 30/09/2021 2669 אסדרה צרכנית חשבונות ללא תנועה
ניהול אשראי צרכני 311A 30/09/2021 אסדרה יציבותית סיכון אשראי
מגבלות על שעבוד נכסי תאגיד בנקאי 336 30/06/2021
נספח הנחיות (אנגלית) 368 נספח 16/02/2021
ההון הפיקוחי 202 04/02/2021 2650
הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות 314 04/02/2021
ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב 325 30/12/2020
ניהול טכנולוגיית המידע 357 29/12/2020 2643 טכנולוגיה וחדשנות סיכוני טכנולוגיית המידע
ההון הפיקוחי הוראות מעבר 299 02/12/2020
מבוא תחולה וחישוב דרישות 201 01/03/2020
כרטיסי חיוב 470 12/01/2020 2601 אסדרה צרכנית אמצעי תשלום
סיכון שוק 208 20/06/2019
פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו 422 28/11/2018 2575 אסדרה צרכנית חשבונות בנק
השקעות לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים 462 06/10/2018 2570 אסדרה צרכנית ניירות ערך
ניהול סיכון אשראי הטמון בפעילות מסחר של לקוחות במכשירים נגזרים ובניירות ערך 330 23/10/2017
שימוש במידע לפי חוק שיקים ללא כיסוי, ומענה לפניות אודות הגבלה מיוחדת 430 24/09/2017 אסדרה צרכנית שיקים ללא כיסוי
יועצי משכנתאות 329A 13/09/2017 אסדרה יציבותית הלוואות לדיור
ימי פתיחה של משרדי התאגידים הבנקאיים 401 06/03/2017 2530 אסדרה צרכנית פתיחת סניפים והצבת ATM
סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר 400 09/01/2017 2522 אסדרה צרכנית פתיחת סניפים והצבת ATM
רואה החשבון המבקר- עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים מסוימים שנקבעו בארה"ב 304A 13/10/2016 2512
מעילות של עובדים ונושאי משרה 351 28/09/2016
הטבות ללקוחות 403 11/07/2016
עמלת פרעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור 454 11/07/2016
גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי 204 21/10/2015 2485
שירות מסלולים 423 21/06/2015 2474 אסדרה צרכנית עמלות
מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים 323 28/04/2015
ניהול הלוואות ממונפות 327 28/04/2015
ניהול סיכון נזילות 342 28/09/2014
ערבויות צד שלישי לטובת תאגיד בנקאי 453 30/04/2014 אסדרה צרכנית ערבויות
גילוי עלות שירותים בניירות ערך 414 03/04/2014 2415 אסדרה צרכנית עמלות
הפחתה או תוספת בשיעורי ריבית 421 31/12/2013
מאגר מידע על בטחונות 318 05/08/2013
איגוח 205 30/05/2013 2381
הערכת נאותות הלימות ההון 211 30/05/2013 2383
חלוקת דיבידנד על ידי תאגידים בנקאיים 331 15/01/2013 אסדרה יציבותית חלוקה (דיבידנד ורכישה)
ליווי פיננסי 326 30/07/2012 2344 אסדרה צרכנית ערבויות
סיכון תפעולי 206 09/07/2012
טיפול בפוזיציות לא נזילות 209 01/05/2012
פעילות תאגיד בנקאי במערכת סגורה 417 29/04/2012
יום עסקים בתאגידים בנקאיים 402 01/12/2011 אסדרה צרכנית חשבונות בנק
פנקסי שיקים 431 01/09/2011 2310 אסדרה צרכנית אמצעי תשלום
תקשורת של רואה חשבון מבקר עם הגורמים המופקדים על בקרת העל בתאגיד בנקאי 303 01/10/2010 2277
חיתום הנפקות של ניירות ערך 321 01/10/2010
פעילות בשוק מעו"ף 337 01/10/2010
בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי 309 01/09/2008 2239
נהלים בנושא עמלות 415 01/02/2008 2224 אסדרה צרכנית עמלות
רואה החשבון המבקר של תאגיד בנקאי 302 01/09/2007 2212
עיסוקו של תאגיד בנקאי בניירות ערך על חשבון לקוחותיו 461 01/02/2007 2202 אסדרה צרכנית ניירות ערך
שמירת מסמכים 419 01/01/2006
משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים 442 01/12/2005 2172 אסדרה צרכנית פתיחת סניפים והצבת ATM
רוטציה וחופשה רציפה 360 01/01/2004
חשבונות קטינים 416 01/12/2002
אחזור מידע על ידי לקוחות 441 01/11/2002 2091 אסדרה צרכנית פתיחת סניפים והצבת ATM
פעילות מערכת הבנקאות בשוק ההון 322 01/01/2001
תיקון וביטול רישומים על ידי חברות כרטיסי אשראי 471 01/01/2001
חישוב ריבית בפיקדון פדיום (פח"ק) 440 01/08/1998 1967 אסדרה צרכנית ריבית
חשבונאי ראשי 305 01/07/1998 אסדרה יציבותית ממשל תאגידי
רואה החשבון והמידע הנלווה לדוחות הכספיים 304 01/12/1995
הבטחת תשואה על השקעות 320 01/12/1995
ביטוח בנקאי 352 01/12/1995
אימות חשבונות של לקוחות 354 01/12/1995
הוצאת מסמכים ממשרדי התאגידים הבנקאיים 356 01/12/1995
ניהול עסקים מחוץ למשרדי התאגיד הבנקאי 358 01/12/1995
הטבות לעובדים של לקוח 404 01/12/1995
חקירות משטרתיות 405 01/12/1995
השקעה על חשבון לקוח ללא הסכמתו המפורשת 407 01/12/1995
שיקים בנקאיים נושאי ריבית 408 01/12/1995
חיוב לקוחות בשכר טרחה של עורך דין 409 01/12/1995
התרמת לקוחות על ידי עובדי התאגידים הבנקאיים 410 01/12/1995
ניתוק הקשר עם שוכרי כספות 413 01/12/1995 אסדרה צרכנית חשבונות ללא תנועה
רישום שגוי בחשבון הלקוח 433 01/12/1995
חשבונות משותפים - סעיף "היוותרות בחיים" 434 01/12/1995
חיוב במס הכנסה ובעמלות במטבע חוץ 437 01/12/1995
קיזוז כנגד תכניות חסכון 438 01/12/1995
נהלים לניהול הלוואות 452 01/12/1995
העמדת אשראי לרכישת נכסים פיננסיים 455 01/12/1995
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 12/02/2023