הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 2004

שם החוזר

מעבר מדיווח כספי מותאם לדיווח כספי בסכומים מדווחים והוראות מעבר לשנת 2004

תאריך פרסום: 13/12/2004
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר: 2150
תחום:
נושא: