הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

שו"ת ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא סיכון ריבית בתיק הבנקאי (הוראת נב"ת 333)

טיוטה בנושא

שו"ת ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא סיכון ריבית בתיק הבנקאי (הוראת נב"ת 333)

תאריך פרסום: 01/06/2023
תאריך אחרון להערות: 15/06/2023
מספר: 111484
שם פרסום:

סיכון ריבית בתיק הבנקאי הוא הסיכון הנוכחי או הפוטנציאלי הנשקף להונו ולרווחיו של תאגיד בנקאי כתוצאה מתזוזות בשיעורי הריבית המשפיעים על הפוזיציות בתיק הבנקאי. סיכון ריבית בתיק הבנקאי ברמה מופרזת יכול להוות איום משמעותי על בסיס ההון הנוכחי של תאגיד בנקאי או על רווחיו העתידיים אם לא ינוהל כהלכה. ההוראה קובעת עקרונות על פיהם נדרש תאגיד בנקאי לנהל את סיכון הריבית בתיק הבנקאי ובפרט דרישות לנקיטת פעולות אקטיביות לזיהוי, מדידה ניטור בקרה וגילוי אודות החשיפה לסיכון.

טיוטת ההוראה היא עדכון של הוראת ניהול בנקאי תקין קיימת בנושא ניהול סיכון ריבית (הוראה מספר 333). העדכון מטרתו אימוץ מסמך ועדת באזל מאפריל 2016, Interest rate risk in the banking book. המסמך המעודכן של ועדת באזל כולל הנחיות מפורטות יותר בנוגע לאופן ניהול סיכון הריבית בתיק הבנקאי (דרישות איכותיות), וכן שינוי באופן שבו המפקח על הבנקים מזהה בנקים חריגים לעניין חשיפה לסיכון ריבית בתיק הבנקאי (מספר זעזועים סטנדרטיים האומדים את החשיפה של השווי הכלכלי של ההון וכן את החשיפה של הכנסות הריבית נטו).

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 01/06/2023