הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים הפרשה להפסדי אשראי

מכתב בנושא:

דיווח על ההשפעה של ההוראה למדידה וגילוי של חובות פגומים הפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 21/02/2010
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: