הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות דיווח לציבור בנושא חובות פגומים וסיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

מכתב בנושא:

קובץ שאלות ותשובות מעודכן בנושא יישום הוראות דיווח לציבור בנושא חובות פגומים וסיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי

תאריך פרסום: 10/09/2015
תאריך תוקף: 01/01/0001
מספר חוזר:
תחום:
נושא: