הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הפצת כרטיסי אשראי של מנפיקים הקשורים עם תאגיד בנקאי בהסכם הפצה

שם ההוראה

הפצת כרטיסי אשראי של מנפיקים הקשורים עם תאגיד בנקאי בהסכם הפצה

תאריך פרסום: 29/06/2023
מספר הוראה: 473
מספר חוזר: 2752
תחום:
נושא:

הוראה זו קובעת הוראות לעניין תהליכי הפצת כרטיסי אשראי לפי סעיף 7ו לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 (להלן – החוק).

סעיף 7ו לחוק קובע כי בעת פנייה של לקוח לתאגיד בנקאי בבקשה להתקשר עמו בחוזה כרטיס אשראי, או בעת פנייה של תאגיד בנקאי ללקוח בהצעה להתקשרות כאמור, על התאגיד הבנקאי להפיץ את כרטיסי האשראי של המנפיקים הקשורים עמו בהסכם הפצה, כהגדרתו בסעיף. הסעיף חוקק במסגרת החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ז-2017, ונועד להגביר את התחרות ולאפשר למנפיקים אחרים להגיע לקהל לקוחות רחב, וזאת באמצעות שימוש ברצפת ההפצה של התאגידים הבנקאיים, לרבות הסניפים שבבעלותם.

החוק קבע כי המפקח על הבנקים ייקבע הוראות בדבר הסכם ההפצה בין התאגידים הבנקאיים לבין המנפיקים האחרים. כמו כן, רשאי המפקח לקבוע תנאים בהתקשרות בהסכם הפצה שיראו אותם כבלתי סבירים.

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 15/01/2024