הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

על מערכות תשלומים

תקנות הפיקוח על מערכות תשלומים

ב-14 במאי 2009 פורסמו תקנות מערכות תשלומים (הודעה על מתן צו פירוק), התשס"ט-2009

הודעה על צו הפירוק לנגיד בנק ישראל ולמפקח על הבנקים

"יראו הודעה של המפרק לפי סעיף 15 לחוק כאילו נמסרה לבנק ישראל, רק אם נמסרה ללשכת נגיד בנק ישראל וללשכת המפקח על הבנקים בבנק ישראל, מיד עם הינתן צו הפירוק, במסירה ידנית או בפקסימילה, ובלבד שאם נמסרה ההודעה בפקסימילה, המפרק הודיע לגורמים האמורים, בטלפון, עם משלוח ההודעה, כי ההודעה נשלחה אליהם בפקסימילה וערך תרשומת של השיחה."

 

התקנות פורסמו בק"ת תשס"ט מס' 6778 מיום 14.5.2009 עמ' 922

להורדת קובץ תקנות מערכות התשלומים

נוסח התקנות המעודכן ביותר נמצא באתר הרשומות במשרד המשפטים

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 14/05/2023