הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

נתונים וריביות של מערכת הבנקאות

המפקח על הבנקים - מידע על התאגידים הבנקאיים

הנתונים כוללים לוחות Excel או קבצי pdf ובהם נתונים על מבנה מערכת הבנקאות, הדוחות המאזניים, האשראי, הפיקדונות, ניירות הערך, המחירים, התוצאות העסקיות, השלוחות הבנקאיות מחוץ לישראל, נתונים כלליים ולוחות נוספים.

מידע שוטף

מידע היסטורי על תאגידים בנקאיים​

נתוני ריבית ועמלת פירעון מוקדם

דוח חודשי על הלוואות לדיור

ריבית ממוצעת בסיסית בחח"ד 

העלות הכוללת הממוצעת לאשראי לא צמוד

עמלת פירעון מוקדם - הלוואות לדיור:

הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד
הריבית הממוצעת על משכנתאות במגזר השקלי הלא צמוד
מועדי ההודעות על הריבית הממוצעת על המשכנתאות

עמלת פירעון מוקדם - הלוואות שלא לדיור: חדש (החל מה-1.4.16)

הריבית הממוצעת על הלוואות שלא לדיור - במגזר השקלי הלא צמוד ובמגזר השקלי צמוד מדד​

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 11/12/2022