Join the mailing list
Including SMS messages

A banking corporation's business with related parties

שם ההוראה

A banking corporation's business with related parties

Publication date: 22/03/2012
: 312
Circular number: 2753
Area:
Subject:

נערכו תיקונים בהוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" ובקובץ שאלות ותשובות ליישום הוראה זו, כחלק ממדיניות הפיקוח לצמצם, ככל האפשר, את הנטל הרגולטורי על התאגידים הבנקאיים ולאור הניסיון שנצבר ביישום ההוראה.

התיקונים העיקריים שבוצעו בהוראה הם כדלקמן:

  • תוקן סעיף 3(ב) באופן המחיל את ההקלה של סעיף 3(ו) למקרה של תאגיד בנקאי שנשלט בידי תאגיד בנקאי.
  • תוקן סעיף 3(ד1) כך שתכללנה רק חברות בת בהגדרת חברות מוחזקות עיקריות של התאגיד הבנקאי.
  • תוקן סעיף 9 והוסרה הדרישה כי תאגיד בנקאי יגיש לפיקוח על הבנקים רשימה של כל האנשים הקשורים לו.
Expiration date Download file
6 1868 02/08/1997
7 1882 19/06/1998
8 1933 18/10/2010
This page was last updated on: 31/08/2023