הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הפקת סרט לערוץ ההיסטוריה

מספר: 13-22
תאריך פרסום: 04/05/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך הפקת סרט לערוץ ההיסטוריה. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 25 במאי 2022 בשעה 12:00​

מועד אחרון להגשה: 04/05/2022