הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

מדיניות מוניטרית

התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על ערך הכסף, כלומר על יציבות המחירים
ריבית נוכחית
3.75%
מועד ההחלטה הבא: 20/02/2023
אינפלציה
5.3%
ב-12 החודשים האחרונים
מסגרת מדיניות מוניטרית

מסגרת מדיניות מוניטרית

התפקיד העיקרי של בנק ישראל הוא לשמור על יציבות המחירים, כלומר על ערך הכסף. תפקידים נוספים הם תמיכה בהשגת מטרות אחרות של המדיניות הכלכלית – במיוחד צמיחה, תעסוקה וצמצום פערים חברתיים – וכן ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; כל זאת בתנאי שיציבות המחירים לא תיפגע לאורך זמן.
כלי המדיניות המוניטרית

כלי המדיניות המוניטרית

בנק ישראל מנהל את מדיניות הריבית במטרה להשיג את יעד האינפלציה שקבעה הממשלה. לשם כך הבנק מפעיל כלים מוניטריים שונים: הלוואות מוניטריות לתאגידים הבנקאיים, פיקדונות מוניטריים של התאגידים הבנקאיים בבנק ישראל, חלון אשראי וחלון פיקדונות, הנפקות מק"ם, פעולות בשוק הפתוח ומכרזי ריפו.
 • הועדה המוניטרית

  הוועדה הוקמה בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.
 • ניהול המדיניות המוניטרית

  שמירה על יציבות מחירים.
 • חוק בנק ישראל 2010

  המטרות והתפקידים של בנק ישראל
 • תחזית מקרו כלכלית

  תחזית רבעונית של חטיבת המחקר
 • מהו שער חליפין יציג

  שערי חליפין של מטבעות חוץ במונחי שקלים.