הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

פרסומים תקופתיים

על תחזיות המקרו של חטיבת המחקר

על תחזיות המקרו של חטיבת המחקר

מדיניות מוניטרית הצופה את פני העתיד היא הבסיס להשגת יעד יציבות המחירים. כדי שיתאפשר למדיניות המוניטרית להשיג את היעד חטיבת המחקר מגבשת תחזית כלכלית לטווחים הקצר והארוך, וכן מנתחת את הגורמים התורמים לחוסר-הוודאות בתחזית. חטיבת המחקר של בנק ישראל מפרסמת בסוף כל רביע את התחזית המקרו-כלכלית (Staff forecast), המבטאת את הערכותיה לגבי ההתפתחות הצפויה של המשתנים העיקריים – בהם התוצר ורכיביו, התעסוקה, האינפלציה, הריבית והשכר. התחזיות נדונות בוועדה המוניטרית ומתפרסמות לציבור בצמידות להחלטות הריבית בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר של כל שנה. התחזית מתבססת על מספר מודלים, על מקורות מידע שונים ועל הערכה שיפוטית. בגיבוש התחזית משמש גם מודל ה-DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) למשק הישראלי, שפותח בחטיבת המחקר. זהו מודל מבני, המבוסס על יסודות מיקרו-כלכליים, שמאפשר לשלב את המידע מהמקורות השונים לחיזוי מקרו-כלכלי אינטגרטיבי של המשתנים השונים – תחזית בעלת עקביות פנימית וסיפור כלכלי. כן מאפשר המודל לבחון תרחישים חלופיים ולהעריך את מידת אי-הוודאות לגבי התממשות התחזית הבסיסית.