הרשמה לרשימת תפוצה
כולל הודעות SMS

הודעות לעיתונות

ריבית בנק ישראל
4.25%
מועד ההחלטה הבא: 03/04/2023
אינפלציה
5.2%
ב-12 החודשים האחרונים
אגף דוברות והסברה כלכלית

אגף דוברות והסברה כלכלית

האגף לדוברות והסברה כלכלית, שבראשו עומד דובר הבנק, אחראי להסברת פעולות הבנק באמצעות פרסום מידע, פרסום הודעות לעיתונות, עריכת מסיבות עיתונאים, קיום ריאיונות ועוד. האגף מפרסם הודעות לעיתונות בנושאים שונים הקשורים לפעילות הבנק, הן בתדירות קבועה (חודשית, רבעונית ושנתית) והן בעקבות אירועים חד-פעמיים. ההודעות נשלחות לתקשורת באמצעים שונים ומופיעות במקביל באתר האינטרנט של הבנק בשפות עברית, אנגלית וערבית. נוסף על ההסברה הכלכלית היזומה מטפל האגף בפניות רבות שמגיעות לבנק מדי יום מעיתונאים ומגופי תקשורת בארץ ובחו"ל

סינון

חיפוש חופשי
נושא
סוג פרסום
שנה / תקופה

הודעות לעיתונות

5314
29/03/2023
  • מחקרים
מחקר חדש של בנק ישראל: חדלות פירעון של יחידים: אשראי צרכני, מחזור העסקים ומדד "היד הרכה"
29/03/2023
בנק ישראל מפרסם את דוחותיו הכספיים לשנת 2022
29/03/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
השקעת יתרות מטבע חוץ – דין וחשבון לשנת 2022
29/03/2023
הפיקוח על הבנקים מדגיש את החובה לאפשר לכל לקוח שימוש באמצעי תשלום בסיסיים וביצוע פעולות בחשבון בערוצי בנקאות בתקשורת
29/03/2023
הפיקוח על הבנקים מפרסם הנחיות חדשות למתן שירות איכותי ללקוחות המערכת הבנקאית
28/03/2023
דו"ח בנק ישראל לשנת 2022 מתפרסם היום
26/03/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב לחודש פברואר עלה ב-0.43%
23/03/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הרביעי של 2022
22/03/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הרביעי של שנת 2022
22/03/2023
משבר האנרגיה באירופה וחוסנו של משק האנרגיה של ישראל
21/03/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הרביעי של שנת 2022
21/03/2023
  • פרסומים סטטיסטיים
הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל , רביע רביעי 2022
21/03/2023
  • מחקרים
ניתוח מתוך דוח בנק ישראל לשנת 2022: התמסורת מהמדיניות המוניטרית לריבית הפיקדונות בישראל
1