הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת נתוני גילוי נאות מהבורסה לניירות ערך בת"א, במסגרת מסחר בשוק השקלי. שירותי רישום סדרות מק"מ חדשות בבורסה לניירות ערך בת"א. קבלת שירותי שחרי מסחר, במסגרת מסחר בשוק השקלי.

מספר: 05-21
תאריך פרסום: 12/04/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך קבלת נתוני גילוי נאות מהבורסה לניירות ערך בת"א, במסגרת מסחר בשוק השקלי. שירותי רישום סדרות מק"מ חדשות בבורסה לניירות ערך בת"א. קבלת שירותי שחרי מסחר, במסגרת מסחר בשוק השקלי. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 04 במאי 2021 בשעה 12:00.

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 12/04/2021