הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת שירותי מידע בנושא שכר ודיני עבודה, קופות גמל, מיסוי, נתוני מידע פיננסיים וחישובים שונים

מספר: 01-21
תאריך פרסום: 03/03/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותי מידע​. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוו"ד המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 24 במרץ 2021 בשעה 12:00

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 03/03/2021