הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת שירותי מידע תקשורתי

מספר: 02-22
תאריך פרסום: 31/01/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותי מידע תקשורתי. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 20 בפברואר 2022 בשעה 12:00​​​​​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 31/01/2022