הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

קבלת שירותי פיתוח ויישום למערכת של חברת My Single Point Ltd (חברת MSP)

מספר: 06-22
תאריך פרסום: 07/03/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך קבלת שירותי פיתוח ויישום למערכת של​ חברת My Single Point Ltd (חברת MSP). הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 27 במרץ 2022 בשעה 12:00​​

מועד אחרון להגשה: 07/03/2022