הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, תחזוקה וביצוע שינויים בספר החשבונות הראשי של בנק ישראל

מספר: 22-21
תאריך פרסום: 15/11/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישה, תחזוקה וביצוע שינויים בספר החשבונות הראשי של בנק ישראל. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 02 בדצמבר 2021 בשעה 12:00​

פרטי קשר

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשה: 15/11/2021