הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, תחזוקה, תמיכה, הדרכה ושירותי מומחה של מערכות POL מתוצרת חברת DZS

מספר: 04-22
תאריך פרסום: 09/02/2022
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישה, תחזוקה, תמיכה, הדרכה ושירותי מומחה של מערכות POL מתוצרת חברת DZS. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 1 במרץ 2022 בשעה 12:00

מועד אחרון להגשה: 09/02/2022