הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנות מערכת הפעלה לשרתים מתוצרת חברת Oracle ולשרתים מתוצרת Sun Solaris (שנרכשה על ידי Oracle

מספר: 30-21
תאריך פרסום: 20/12/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישה, תחזוקה, תמיכה, שדרוגים ושירותי מומחה לשרתים ותוכנות מערכת הפעלה לשרתים מתוצרת חברת Oracle ולשרתים מתוצרת Sun Solaris (שנרכשה על ידי Oracle).​ הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 09 בינואר 2022 בשעה 12:00​​

מועד אחרון להגשה: 20/12/2021