הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת מכשיר לבדיקת הימצאות דיו מגנטי

מספר: 08-21
תאריך פרסום: 13/07/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת מכשיר לבדיקת הימצאות דיו מגנטי. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 03 באוגוסט 2021 בשעה 12:00.

מועד אחרון להגשה: 13/07/2021