הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

רכישת רישיונות, שירותי תחזוקה ושירותי מומחה לתוכנת CA לניהול פניות לקוחות.

מספר: 36-21
תאריך פרסום: 29/12/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך רכישת רישיונות, שירותי תחזוקה ושירותי מומחה לתוכנת CA לניות פניות לקוחות. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 18 בינואר 2022 בשעה 12:00​​​

פרטי קשר

מועד אחרון להגשה: 29/12/2021