הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, אספקת עדכוני אבטחה קריטיים, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי מסד נתונים אורקל ומוצרים נלווים, המשווקים ומיוצרים על ידי חברת Oracle Corporation

מספר: 21-21
תאריך פרסום: 08/11/2021
תאריך עדכון: 24/12/2022

בכוונת בנק ישראל להתקשר עם החברה לצורך תמיכה, תחזוקה, רישוי, שדרוג, אספקת עדכוני אבטחה קריטיים, ייעוץ והדרכה מוסמכת עבור מוצרי מסד נתונים אורקל ומוצרים נלווים, המשווקים ומיוצרים על ידי חברת Oracle Corporation. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדוב​ר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 28 בנובמבר 2021 בשעה 12:00.​​​​​

מועד אחרון להגשה: 08/11/2021