הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

התקשרות עם חברת גיטפול בע"מ עבור מוצר Gytpol Validator

מספר: 05-24
תאריך פרסום: 31/03/2024
תאריך עדכון: 31/03/2024
תחום: מחשוב

בכוונת בנק ישראל להתקשר התקשרות עם חברת גיטפול בע"מ עבור מוצר Gytpol Validator. הטעמים שבגינם קבעה המחלקה המקצועית כי מדובר בספק יחיד שבאפשרותו לספק את השירותים מפורטים בחוות הדעת המצ"ב. אם יש גורם הסבור כי קיים ספק אחר שיכול לספק את השירותים, ניתן לפנות בכתב באמצעות כתובת הדוא"ל עד ליום 18 באפריל 2024 בשעה 12:00

פרטי קשר

פרטים נוספים

מסמכים רלוונטיים

מועד אחרון להגשת הסתייגויות: 18/04/2024 בשעה 12:00
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 31/03/2024