הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

מכרז פומבי ממוכן דו-שלבי לקבלת שירותים בנושא התאמת הדוחות הכספיים לדיווח לפי תקני דיווח כספי בין-לאומיים ) )IFRS

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך: 20/09/2023