הרשמה לדיוור
כולל הודעות SMS

הריבית הממוצעת על משכנתאות ומועדי פרסומם

הריבית הממוצעת על משכנתאות צמודות למדד

​החל מ-1.2.08 אנו מפרסמים את הריבית בתכיפות חודשית. הריבית היא אפקטיבית (על בסיס שנתי) ומחושבת כממוצע משוקלל של הריבית על ההלוואות החדשות המשלימות והלא משלימות - שהתאגידים הבנקאיים נותנים במהלך החודש לשם רכישת דירת מגורים, או במישכון דירת מגורים. כל התקופות כוללות את הגבול העליון.
בשיעורי ריבית אלו יש להשתמש לצורך חישוב עמלת הפירעון המוקדם החל ממועד תוקף הריבית המתפרסם כאן באתר של בנק ישראל עד לפרסום הבא.
 
החל מ-1.11.02 נכנס לתוקף "צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב - 2002". 
ממועד זה ועד 31.1.08 פרסמנו את הריבית בתכיפות חצי-חודשית. הריבית היתה אפקטיבית (על בסיס שנתי) והיא חושבה כממוצע משוקלל של הריבית על ההלוואות החדשות המשלימות והלא משלימות - שניתנו על ידי התאגידים הבנקאיים במהלך מחצית החודש לשם רכישת דירת מגורים, או במישכון דירת מגורים - כל התקופות כללו את הגבול העליון.
 
עד 31.10.02 השימוש בשיעורי הריבית הממוצעים (באחוזים) על פי התקופות לפירעון היה בהתאם לסעיף 1 של "צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשמ"ב - 1981". התקופות לפירעון כללו את הגבול העליון, חוץ מאשר בשתי קטגוריות: עד 12 שנים (לא כולל) ועד 17 שנים (לא כולל). שיעורי הריבית הממוצעים שהתפרסמו בחודש נתון חושבו כממוצע משוקלל של הריביות על ההלוואות החופשיות מאמצעי הבנק שהבנקים למשכנתאות נתנו או חידשו במהלך החודש.
שיעורים אלו היו תקפים, לצורך חישוב עמלת הפירעון המוקדם, לגבי הלוואות שנפרעו במהלך החודש השני שלאחר החודש שבו פורסמו הנתונים. לדוגמה: ריבית שהתפרסמה בלוח זה לחודש ינואר הייתה תקפה לפירעונות מוקדמים שבוצעו במהלך חודש מארס.
 

ריבית ממוצעת על משכנתאות - מגזר שקלי לא-צמוד

מנתוני מרץ 2013 החל פירסום שיעורי הריבית הממוצעים על הלוואות לדיור במיגזר השיקלי הלא-צמוד - לפי תקופות לפרעון.
שיעור הריבית מתפרסם בתכיפות חודשית, והוא מחושב כריבית האפקטיבית (על בסיס שנתי) המחושבת כממוצע משוקלל של הריבית על ההלוואות החדשות, המשלימות והלא משלימות, שנתנו התאגידים הבנקאיים במהלך החודש - בריבית קבועה ובריבית משתנה - לשם רכישת דירת מגורים, או במשכון דירת מגורים.

בשיעור הריבית, המוצג בטבלה המצורפת, יש להשתמש לצורך חישוב עמלת פירעון מוקדם על הלוואות שייפרעו החל ממועד תוקף הריבית עד למועד הפרסום הבא.

התקופה לפירעון "עד שנה" כוללת גם את התקופה לפירעון של הלוואות אשר בהן מועד שינוי הריבית אינו ידוע מראש.

הערה: לגבי הנתונים שעד 28.2.2013 פורסם השיעור הממוצע הכללי של הריבית הקבועה בלבד (ללא הריבית המשתנה).

מועדי ההודעות על ה"ריבית הממוצעת" על משכנתאות צמודות למדד ושאינן צמודות