ב-18 ביולי 2016 פרסם[1] בנק ישראל את מסמך "עקרונות וצעדים נלווים לפיתוח פרוטוקול לביצוע עסקה בכרטיס חיוב והשימוש בו", שמטרתו ליצור בשוק כרטיסי החיוב תנאים שיאפשרו כניסה של שחקנים חדשים לכל אורך שרשרת ביצוע העסקה. במהלך החודשים שלאחר פרסום מסמך עקרונות הפרוטוקול פעל בנק ישראל לקידומם וליישומם של עקרונות אלו תוך שיתוף בעלי העניין הרלוונטיים בשוק, זאת במסגרת ועדת כרטיסי חיוב שבה חברים נציגים של שחקנים שונים בשוק כרטיסי החיוב.

פרסום זה בא לעדכן את הציבור בדבר תוצאות הצעדים האופרטיביים שננקטו עד כה ליישום עקרונות הפרוטוקול. בנק ישראל ימשיך לקדם את יישום העקרונות שנקבעו, יעקוב אחר ההתפתחויות בשוק כרטיסי החיוב ויבחן את הצורך בנקיטת צעדים נוספים.

 

מנהלת מחלקת החשבות ומערכות תשלומים וסליקה בבנק ישראל, עירית מנדלסון: "הצעדים שנקטנו עד כה הסירו חסמים שהיו קיימים בפני התפתחות התחרות בשוק כרטיסי החיוב, והם מניחים את התשתית להתפתחות שוק כרטיסי החיוב בעתיד. יישמנו את הצעדים תוך מתן גמישות מקסימלית לכלל השחקנים בבחירת השירותים שאותם הם מעוניינים לקבל ולספק. אני קוראת לכל הגורמים המעוניינים לפעול בשוק כרטיסי החיוב בישראל ללמוד את השינויים ולבחון את השתלבותם בשוק זה".

 

להלן הצעדים שננקטו עד כה:

       - נגישות הפרוטוקול

-      המידע שבפרוטוקול שאין בפרסומו כדי לסכן את מערכת התשלומים נגיש וזמין לכלל הציבור באמצעות אתר האינטרנט של חברת שב"א[2], המפעילה את מערכת "שירותים בכרטיסי חיוב".

-      גישה מלאה לכלל המידע שבפרוטוקול מתאפשרת לכל בעל עניין בכפוף לחתימתו על הסכם הסודיות, כפי שמופיע באתר האינטרנט של חברת שב"א.

-      הפרוטוקול תורגם לשפה האנגלית והוא זמין בתנאים זהים לפרוטוקול בעברית, כדי לאפשר גם לגורמים מחו"ל לבחון את פוטנציאל ההשתתפות בשוק כרטיסי החיוב הישראלי.

       - מודולריות הפרוטוקול

-      בעקבות דיונים בוועדת כרטיסי חיוב גובש בבנק ישראל מסמך "רכיבי החובה והרשות בפרוטוקול" (למסמך​), המתווה את המדיניות ליישום הפרוטוקול בשוק כרטיסי החיוב. רכיבים אלו יאפשרו לשחקנים השונים לבחור וליישם את הפרוטוקול באופן חלקי, בהתאם לצורכיהם.

-      רכיבי החובה והרשות נקבעו תוך קביעת מינימום רכיבי חובה שיאפשרו גמישות מרבית ואימוץ תקנים בין-לאומיים או תאימות מולם.

 

       - שימוש בפרוטוקול

-      נוהל המטפל בסדרי הטיפול בבקשות לפיתוחים ומגדיר זמן מינימלי לאספקת השירות על ידי מתפעל הפרוטוקול פורסם באתר האינטרנט של חברת שב"א[3].

-     בשלב הראשון לא תיגבה עמלה עבור השימוש בפרוטוקול. בשלב מאוחר יותר ייבחן המודל בהתאם להתפתחויות בשוק.

 

שוק כרטיסי החיוב בישראל מתאפיין כיום בכך שכל בתי העסק חייבים לרכוש וליישם את כל חבילת השירותים והפונקציונליות הנתמכת בפרוטוקול כרטיסי החיוב בישראל.

המהלכים שנזכרו לעיל מהווים צעד משמעותי בפתיחת שוק כרטיסי החיוב לתחרות, משום  שהטמעתם תאפשר לבתי העסק, ובפרט לבתי העסק הקטנים שעד כה לא כיבדו כרטיסי חיוב, להתחיל לקבל כרטיסי חיוב באופן המותאם לצורכיהם. כך, למשל, בתי עסק יוכלו לרכוש חבילת סליקה שאינה כוללת סליקת כרטיסים במט"ח במחיר נמוך יותר מחבילת הסליקה הכוללת סליקה במט"ח. מהלך זה ישפיע על כלל מחזיקי הכרטיסים בישראל, בכך שיאפשר להם להשתמש בכרטיסים במגוון רחב יותר של בתי עסק.