​לקובץ המלא​


  • בנק ישראל ממלא את התפקידים המוטלים עליו כבנק מרכזי ופועל להשגת המטרות שנקבעו לו על פי חוק בנק ישראל, התש"ע-2010: שמירה על יציבות המחירים ותמיכה בצמיחה, בתעסוקה, בצמצום פערים חברתיים וביציבותה של המערכת הפיננסית. פעילותו של הבנק לשם השגת מטרותיו ולמילוי תפקידיו לא נועדה להשאת רווחים, אלא לשם השגת יעדים כלכליים כלל-משקיים.
  • בשנת 2021, בדומה לשנה הקודמת, השינויים העיקריים בדוחות הכספיים של בנק ישראל נובעים מהכלים שבנק ישראל הפעיל בשווקים המקומיים להתמודדות עם השלכות המשבר הכלכלי, תוצאת מגפת הקורונה.
  • הכלים שהבנק הפעיל בשנת 2021 כוללים רכישות מטבע חוץ, רכישת אג"ח ממשלתיות מקומיות, מתן הלוואות מוניטריות לטווחים ארוכים, ועסקות מכר חוזר.
  • הפעלת הכלים האמורים, הינה הגורם העיקרי לגידול של כ-25% בהיקף מאזן הבנק השנה. לפעילות זו השפעה מהותית גם על התוצאות הכספיות של הבנק, הבאה לידי ביטוי בהיקף ההכנסות של הבנק מיתרות מט"ח (ללא הפרשי שערים), ומהכלים המקומיים שהופעלו, אך במקביל גם לגידול בחשיפת הבנק לתנודתיות בגין הפרשי השערים, תוצאת הגידול ביתרות מטבע החוץ.
  • הפעלת הכלים האמורים, הינה הגורם העיקרי לגידול של כ-25% בהיקף מאזן הבנק השנה. לפעילות זו השפעה מהותית גם על התוצאות הכספיות של הבנק, הבאה לידי ביטוי בהיקף ההכנסות של הבנק מיתרות מט"ח (ללא הפרשי שערים), ומהכלים המקומיים שהופעלו, אך במקביל גם לגידול בחשיפת הבנק לתנודתיות בגין הפרשי השערים, תוצאת הגידול ביתרות מטבע החוץ.
  • בדוחות הכספיים לשנת 2021 הבנק יישם לראשונה את כללי התקינה הבינ"ל, כללי ה-IFRS. צעד זה מקדם את הבנק לשימוש בתקינה בינ"ל מתקדמת ומקובלת, שמשקפת טוב יותר את המציאות העסקית והכלכלית, ומסייע להגברת האמון והשקיפות בדיווח הכספי של הבנק.
  • מאזן הבנק הסתכם בסוף שנת 2021  ב-809 מיליארד ש"ח עליה של כ-163 מיליארד ש"ח (כ- 25%).
הגידול במאזן הושפע בעיקר מ:
o       גידול ביתרת הנכסים בחו"ל בסך של כ-108 מיליארד ש"ח, בעיקר עקב המשך רכישות מטבע חוץ של הבנק בסך של כ-112 מיליארד ש"ח (כ-35 מיליארד דולר). יתרות מטבע החוץ הסתכמו השנה בכ-662 מיליארד ש"ח  (כ-213 מיליארד דולר).
o       גידול ביתרת הנכסים בארץ בסך של כ-55 מיליארד ש"ח, בעיקר תוצאת המשך תוכנית רכישת אגרות חוב ממשלתיות במטבע מקומי בסך של כ-39 מיליארד ש"ח, ומתן הלוואת לטווח ארוך למערכת הבנקאות לטובת העמדת אשראי לעסקים קטנים בסך של כ-20 מיליארד ש"ח.
·         הגידול האמור בנכסי הבנק, בא לידי ביטוי בגידול מקביל בצד ההתחייבויות, ביתרות כלי הספיגה המוניטרים- פז"ק ומק"מ בסך של כ-137 מיליארד ש"ח, עקב הצורך לספוג את עודפי הנזילות שנוצרו בשווקים ברכישות האמורות.
·         בשנת 2021 נרשם הפסד של כ-20 מיליארד ש"ח. ההכנסות מיתרות מטבע חוץ ללא הפרשי שער הסתכמו בכ-16 מיליארד ש"ח. רובן נבעו מרווחים בשל עליית ערכן של המניות, שחלקן קוזז עם הפסדי שערוך של אג"ח כתוצאה מעליית התשואות לקראת סוף השנה.
  • מנגד, נרשמו הוצאות הפרשי שער בסך של כ-35 מיליארד ש"ח, עקב תיסוף ניכר של השקל מול מטבעות האירו והדולר.
  • עקב הגידול ביתרות מטבע החוץ של הבנק, מרביתם המכריע של הוצאות הפרשי השערים אינו ממומש, ולפיכך שינוי מגמה בערכו של השקל למול המטבעות שבתיק היתרות עשוי לקזז את השפעתן.​ 

 

 

 

 

 

 

 

​​