המפקח על הבנקים, מר יאיר אבידן, הציג היום בפני ועדת הכלכלה של הכנסת סקירה על ההתפתחויות בשוק האשראי לדיור בישראל ובעולם. המפקח פתח בהתייחסות לפעילות הערה בשוק האשראי לדיור המאפיינת אותו בחודשים האחרונים ובהשלכותיה על עליית איכות תיק האשראי הבנקאי.

המפקח ציין כי מעל ל-80% מנוטלי המשכנתאות בשנת 2021 היו רוכשי דירה ראשונה ומשפרי דיור. עוד ציין כי חלה ירידה עקבית בשיעור הריבית הממוצעת בארבעת השנים האחרונות וכי למרות ביטול מגבלת רכיב הפריים, הציבור והבנקים מתנהלים בתבונה ומגלים אחריות.

המפקח הדגיש את נושא ההוגנות והציג את עקרונות ההוגנות המנחים את הפיקוח על הבנקים לרבות טיפול בתלונות הציבור, הוגנות בפרסום ושיווק, והגנה על אוכלוסיות מוחלשות.

בנוסף, הציג המפקח שורה של צעדים צרכניים מתוכננים, להגברת שקיפות המידע ללקוחות ולשיפור סביבת התחרות בתחום המשכנתאות וציין בפני הוועדה כי הרפורמה צפויה להיכנס לתוקפה לקראת סוף המחצית הראשונה של שנת 2022.[1] במסגרת הרפורמה יחויבו הבנקים לספק ללקוח אישור עקרוני בפורמט אחיד, בזמן קצר ובאופן מכוון. הצעדים המתוכננים יקלו על תהליך נטילת המשכנתא בשלושה היבטים: שקיפות ויכולת השוואה, פשטות ויכולת הבנה, ויעילות בביצוע התהליך.  צעדים אלו יסייעו ללקוחות בקבלת החלטה מושכלת, יחזקו את כוחו של הלקוח ובכך ישפרו את סביבת התחרות בשוק המשכנתאות.

בנוסף, סקר המפקח את הצעדים השונים שנקט הפיקוח על הבנקים בעשור האחרון, שפעלו לשמירה על איכות התיק הטובה, הן בראיה מערכתית והן בהשוואה בינלאומית, ואת אופן הכלתו וניהולו במערכת הבנקאית.

על פי הניתוח שהוצג, למרות ההרעה בחלק ממדדי איכות האשראי, הסיכון נותר נמוך יחסית.

בסיכום דבריו, ציין המפקח כי הפיקוח על הבנקים ממשיך לעקוב כל העת אחר ההתפתחויות והמגמות בשוק זה, ויוסיף לפעול לשיפור מצבם של הלקוחות בד בבד עם הבטחת יציבות מערכת הבנקאות.

 

 למצגת​[1] ראו הודעה לעיתונות מתאריך ה14.11.2021 בנושא, "קידום רפורמה צרכנית להגברת שקיפות המידע ללקוחות הבנקים ולשיפור סביבת התחרות בשוק המשכנתאות"  - https://www.boi.org.il/תקשורת-ופרסומים/הודעות-לעיתונות/בנק-ישראל-מודיע-על-קידום-רפורמה-צרכנית-להגברת-שקיפות-המידע-ללקוחות-הבנקים-ולשיפור-סביבת-התחרות-בשוק-המשכנתאות/

​​​​​​​