לנוכח התפתחות משבר נגיף הקורונה, הפיקוח על הבנקים העביר היום לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי טיוטת דגשים לאופן היישום של הדרישות הקיימות בהוראות הדיווח לציבור ביחס לטיפול החשבונאי בצעדים אשר הם מבצעים מול לווים אשר עשויים להתקשות באופן זמני לעמוד בתשלומים בגין אירוע נגיף הקורונה.

בטיוטת המכתב שהפיקוח על הבנקים העביר הוא מבהיר שהוא מעודד בנקים וחברות כרטיסי אשראי לפעול באופן זהיר ופרואקטיבי על מנת לסייע בעת הזו למשקי הבית ולעסקים להתגבר על קשיים זמניים הנובעים מהשפעת נגיף הקורונה, כל זאת בהתאם לאינטרס ארוך הטווח של התאגידים הבנקאיים, של הלווים שלהם ושל הכלכלה בכללותה.

בנוסף, הפיקוח על הבנקים מפרט במכתב את הדגשים ליישום נכון בנסיבות הנוכחיות של הכללים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור לסיווג של חובות בעייתיים בדוחות הכספיים, ומבהיר כי בהתאם לכללים אלה, שינויים שמתבצעים לזמן קצר בתנאים של הלוואה (למשל ל- 6 חודשים), כגון דחיה במועדי תשלום, ויתור על ריביות פיגורים, או הארכה של תקופת פירעון, לא צריכים לגרום באופן אוטומטי לסיווג של ההלוואות כחובות בעייתיים בארגון מחדש.

דגשים אלו דומים לדגשים אשר פורסמו לאחרונה על ידי רשויות בארצות הברית ובעולם.

בנוסף, מובהר כי בנקים וחברות כרטיסי אשראי יתנו גילוי מלא בדוחות לציבור הבאים שלהם לכלל החובות ששונו תנאיהם במסגרת ההתמודדות עם אירוע נגיף הקורונה.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "המכתב שהוצאנו היום בנוגע לדגשים באופן הטיפול בחובות של לווים שנקלעו בעקבות המשבר לקושי תזרימי, אולם טרום המשבר היו במצב כלכלי טוב, יאפשר לבנקים להמשיך להלוות ולסייע ללווים בעת הזו, מתוך ראיה ארוכת טווח. "החמצן" שהבנקים נותנים לעסקים ולמשקי בית בעת הזו מסייע בצמצום ההשפעות הכלכליות השליליות שיש למשבר על הלווים ועל המשק כולו"

​​​