הדין וחשבון על השקעת יתרות מטבע חוץ לשנת 2021 פורסם היום, להלן עיקרי הדברים:

רמת היתרות

יתרות מטבע החוץ של ישראל הסתכמו בסוף 2021 בסך 213 מיליארד דולר – גידול בסך של 39.7 מיליארד דולר במהלך השנה לעומת קודמתה. ביחס לתמ"ג עלו היתרות משיעור של 42.5% לשיעור של 46.6%.

 

מקורות השינוי ביתרות

הגידול ביתרות נבע בעיקרו מרכישות מטבע חוץ של בנק ישראל במסגרת יישום תוכנית המדיניות המוניטרית להתמודדות המשק עם משבר הקורונה בסך 35 מיליארד דולר, ובנוסף מרווחים, מהכנסות ומהפרשי שערים ומחירים (שיערוך) בסך 3 מיליארד דולר, ומהפקדות המגזר הפרטי בסך 2 מיליארד דולר.

 

הרכב הנכסים של היתרות

שיעורי ההשקעה מתוך היתרות היו – נכון לסוף שנת 2021  – 66% בנכסים ממשלתיים, 18% במניות, 9% בנכסי מרווח ו-7% באג"ח תאגידיות.

 

התשואה על התיק

במונחי סמן מטבעי

במונחי הסמן המטבעי (סל מטבעות שמורכב בעיקר מדולר ומאירו), שיעורי התשואה על ההחזקה של תיק היתרות הייתה בשנת 2021 – 2.9%, בשלוש השנים האחרונות –

 4.4% לשנה ובחמש השנים האחרונות – 3.2% לשנה (לוח 1א).


 

התשואה השקלית של תיק היתרות

התשואה השקלית בשנת 2021 הייתה שלילית, בשיעור של 2.9%-, בשל ייסוף השקל מול המטבעות העיקריים שבהם מוחזקות היתרות, בשיעור של 5.7%.


 

תרומת הניהול הפעיל במונחי סמן מטבעי

תרומת הניהול הפעיל, שנמדדת על ידי השוואה בין התשואה על התיק לבין התשואה על תיק חסר-סיכון (הסמן הבסיסי), הייתה השנה בשיעור 3.2%. תרומה זו מקורה במניות – 3.6%, בעיקר מההשקעה במניות ארצות הברית – 2.5%, והיא קוזזה על ידי האריכות – 0.6%-.

 

רמת הסיכון של תיק היתרות

רמת הסיכון בתיק היתרות היא תוצאה של משקל נכסי הסיכון בתיק והתנודתיות בשווקים הפיננסיים. תנודתיות התיק, שמגלמת את רמת הסיכון שלו, ירדה השנה בהשוואה לשיא שאליו הגיעה בשנה הקודמת. זאת, בשל הירידה בתנודתיות הנכסים הפיננסיים, ועל אף הגדלה של משקל המניות בתיק. סטיית התקן של התשואה בתיק, שמודדת תנודתיות זו, עמדה השנה על שיעור של 1.8%.

 

עדכון הקווים המנחים

העלייה הניכרת ברמת היתרות, שנובעת בעיקר מרכישות מטבע החוץ של בנק ישראל במסגרת היישום של המדיניות המוניטרית, הביאה את בנק ישראל לבחון את הצורך בהתאמת היעדים עליהם מושתתת מדיניות ההשקעה של היתרות ואת מאפייניה. לאור הבחינה, אישרה הוועדה המוניטרית נוסח חדש לקווים המנחים[1] באפריל 2021.

השינויים העיקריים בנוסח החדש הם: התאמה של יעדי ההשקעה כך שנקבע יעד להשגת תשואה שקלית, אשר בטווח הארוך, תכסה לפחות את עלות המימון של החזקת היתרות; מדידה ודיווח תשואת תיק היתרות הן במונחי סמן מטבעי, והן במונחי שקל; הגדרת עקרונות חדשים לקביעת הרכב הסמן המטבעי; הגדלת רמת הסיכון המרבית CVaR5% מ-475 נ"ב ל-900 נ"ב; הגדלת שיעור ההשקעה המרבי במניות מ-17.5% ל-27%; הגדלת השיעור המרבי של ההשקעה הכוללת במניות ובאג"ח תאגידיות מ-25% ל-35% והוספת האפשרות להשקיע באג"ח תאגידיות, שדירוג האשראי שלהן נמצא מתחת לדירוג השקעתי (High Yield), עד לשיעור של 5%.

הוועדה המוניטרית אישרה את ההקצאה לשנת 2021 על פי הקווים המנחים החדשים.

 [1] ראו תיבה 1 בדוח זה.